Project code: 43009
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Projekat je realizovan primenom integralnog pristupa monitoringu i redukciji
zagađenja životne sredine sa hemijskog i radiološkog aspekta, uz učešće preko 80 istraživača iz 12
institucija, i uz podršku 7 participanata zainetereovanih za rezultate istraživanja. Istraživanja su koordinisana preko 4 komplementarna i funkcionalno zavisna potprojekta. Ostvareni su značajni rezultati
koji imaju veliki potencijal i primenljivost u rešavanju realnih analitičkih i inženjerskih potreba.

(1)Razvijeni su novi pristupi u detekciji, specijaciji i kvantifikaciji neorganskih, organskih i organometalnih
supstanci i radionuklida. Razmatran je širok spektar polutanata (od kojih neki do sada u Srbiji nisu ili su
vrlo malo analizirani), u raznim medijumima životnog okruženja, direktnim merenjima i kuplovanjem
hromatografskih i spektrometrijskih tehnika. (2) Razvijen je sistemski pristup optimizaciji metoda za
monitoring, proučavanju koncentracionih profila i proceni i minimizaciji rizika u životnoj sredini,
primenom statističkih i matematičkih modela. Hemometrijske, nenadgledane i nadgledane metode
prepoznavanja paterna korišćene su za optimizaciju metoda merenja, obradu instrumentalnih signala,
analizu rasprostiranja zagađenja i polja zračenja, identifikaciju porekla zagađenja, optimizaciju materijala i metoda za uklanjanje, ili smanjenje uticaja štetnih supstanci u medijumima životnog okruženja. (3) Razvijeni su novi i poboljšani postojeći materijali za potrebe monitoringa i tretmana štetnih supstanci. Izučavani su sintetički neorganski i organski, mineralni, modifikovani, kompozitni i otpadni industrijski materijali, sa stanovišta optimizacije uslova dobijanja/tretmana, fizičko-hemijske karakterizacije, termičke i hemijske aktivacije i potencijalne primene u pretkoncetrisanju analita od interesa ili selektivne imobilizacije zagađujućih supstanci iz vodenih rastvora i iz zemljišta. (4) Razvijane su tehnologije za zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenja, kroz osvajanje metoda primene novih čvrstih matrica i višefaznih sistema sa poboljšanim svojstvima u imobilizaciji toksičnih metala, organskih polutanata i radionuklida, pri konstruisanju inženjerskih barijera oko odlagališta opasnih materija, u prečišćavanju vazduha i vode, u remedijaciji zemljišta kontaminiranog toksičnim supstancama i radionuklidima, kao i u zaštitnim barijerama u poljima jonizujučeg i nejonizujućeg zračenja. U toku projekta, odbranjeno je 12 doktorskih disertacija i ostvarena je značajna
međunarodna saradnja, kroz učešće na bilateralnim, COST, IAEA i projektima Evropske Komisije.
Brojnost i kvalitet rezultata su u dobroj saglasnosti sa očekivanim, uzimajući u obzir da pojedina kapitalna
i veliki deo sitnije opreme i materijala nisu isporučeni do kraja projektnog ciklusa.

Researchers included into project: Aleksandar Kovačević, Spoljni saradnikAleksandar Vukadinović, Istraživač saradnikAleksandra Nešić, Naučni saradnikAna Stanković, StranacDanijela Aranđić, Istraživač saradnikDanijela Maksin, Naučni saradnik Dragana Stanković, Istraživač saradnikDragana Todorović, Naučni savetnikDrina Janković, Naučni savetnikGoran Vladisavljević, Naučni savetnikGordana Pantelić, Viši naučni saradnikIvana Smičiklas, Naučni savetnikJelena Krneta Nikolić, Naučni saradnikJelena Marković, Stručni savetnikJelena Stanković-Petrović, Naučni saradnikKatarina Karadžić, Istraživač pripravnikLjiljana Janković Mandić, Viši naučni saradnikMagdalena Radović, Istraživač saradnikMaja Gajić Kvaščev, Viši naučni saradnikMarija Egerić, Istraživač saradnikMarija Janković, Viši naučni saradnikMarija Mirković, Naučni saradnikMarija Šljivić Ivanović, Viši naučni saradnikMihajlo Jović, Viši naučni saradnikMilan Momčilović, Viši naučni saradnik Milica Rajačić, Istraživač saradnikMiloš Živanović, Naučni saradnikMirjana Radenković, Viši naučni saradnikMirjana Ćujić, Naučni saradnikNataša Sarap, Naučni saradnikNikola Kržanović, Istraživač saradnikOlivera Ciraj-Bjelac, Naučni savetnikPavle Glodić, Istraživač pripravnikPredrag Božović, Stručni saradnikSanja Vranješ Đurić, Naučni savetnikSlavko Dimović, Viši naučni saradnikSlađana Meseldžija, Stručni savetnikSnežana Dragović, Naučni savetnikSrboljub Stanković, Viši naučni saradnikSrećko Stopić, StranacSuzana Bogojević, Naučni saradnik Vojislav Stanić, Naučni saradnikĐorđe Petrović, Stručni savetnikĐuro Čokeša, Stručni savetnik