Project code: 172005
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Predloženi projekat je koncipiran da bude teorijsko-eksperimentalnog karaktera. Istraživanja će biti
fokusirana na sintezu (tehnikama metalurgije praha i tehnikama livenja) i karakteristike savremenih
kompozitnih materijala sa metalnom osnovom. Obuhvatiće proučavanje mehanohemijskih procesa tokom
mehaničkog usitnjavanja, mešanja i mehaničkog legiranja prahova, analizu fundamentalnih i
fenomenoloških međuzavisnosti parametara sinteze i osobina metalnih i kompozitnih materijala,
matematičko modelovanje procesa sinteze u polučvrstom i čvrstom stanju. Istraživanja će omogućiti
utvrđivanje optimalnih parametara dobijanja nanostrukturnih kompozitnih prahova, pronalaženje
najpovoljnijih uslova za infiltraciju čestica ojačivača u polučvrste rastope matričnih legura, toplog
presovanja čestično ojačanih bakarnih materijala, dobijanja kompozita na osnovi cinka i aluminijuma
savremenim postupcima livenja i naknadnog presovanja na povišenim temperaturama.

Laboratories on the Project

Researchers included into project: Dušan Božić, Naučni savetnikIlija Bobić, Naučni savetnikIvana Cvijović-Alagić, Viši naučni saradnikJelena Stašić, Viši naučni saradnikJovana Ružić, Naučni saradnikMilan Jovanović, Naučni savetnikMile Đurđević, StranacMiroljub Vilotijević, Naučni saradnikVišeslava Rajković, Naučni savetnik