• Project code: 172015
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Predmet istraživanja ovog multidisciplinarnog projekta su nelinearni fizičkohemijski i biohemijski sistemi u uslovima udaljenim od termodinamičke ravnoteže. Ovi složeni sistemi se pod neravnotežnim uslovima mogu spontano samoorganizovati u prostorno-vremenske strukture, kao što su multistabilna stanja, oscilacije i deterministički haos. Iako je nelinearna dinamika jedna od fundamentalnih nauka koje se brzo razvijaju, ova disipativna dinamička stanja nisu dovoljno proučena i zbog toga je njihova upotreba u praktične svrhe ograničena. Glavni cilj projekta je kvantitativna karakterizacija ovih disipativnih dinamičkih stanja u izabranim sistemima, rasvetljavanje odgovarajućih mehanizama i dizajniranje primene. Ovaj ambiciozni cilj je moguće ostvariti zajedničkim radom istraživača koji se bave bazičnim istraživanjima u oblasti fizičke hemije, matematike i biohemije i praktičnom primenom u oblasti tehnologije, farmacije i medicine, što je zadovoljeno na našem projektu. Bazična istraživanja se odnose na ispitivanja dinamike homogenih i heterogenih fizičkohemijskih i biohemijskih sistema u uslovima zatvorenog i otvorenog reaktora, primenom poznatih i dorađenih eksperimentalnih, teorijskih i numeričkih metoda analize. To će omogučiti ispitivanje univerzalnih principa samoorganizacije i postavljanje što manjih modela za predviđanje ponašanja sistema, posebno onih u farmaciji, biomedicini, ekologiji, katalizi i pri dizajniranju novih materijala.