• Project code: 179018
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Integracija u međunarodnu zajednicu koju karakteriše privreda bazirana na znanju otvara ozbiljna pitanja razvoja kognitivnih i emocionalnih kompetencija pojedinca koje su važne za osnaženje širokog spektra njegovih adaptacionih potencijala (znanja, profesionalnih veština, načina prevladavanja stresa na radnom mestu i van njega i ukupnih socijalnih veština) u društvenom okruženju koje se brzo menja. Pored opšte populacije akcenti su na deci, mladima i ljudima sa problemima u adaptaciji. Pokriven je širok spektar međusobno povezanih tema, od onih sa neposrednom socijalnom relevantnošću (npr. validacija i unapređivanje obrazovnog procesa i ustanova; razvoj institucionalne podrške obrazovanju obdarenih i talentovanih pojedinaca; unapređivanje procesa selekcije kadrova kao vid unapređivanja efikasnosti funkcionisanja organa državne uprave; analiza faktora koji utiču na vrednosne sisteme, odnos prema drugima i nasilno ponašanje mladih), do onih koje se fokusiraju na fundamentalne probleme (npr. rekonstrukcija prostora bazične strukture ličnosti i mapiranje širokog spektra ponašanja, simptoma, unutrašnjih mehanizama i bioloških korelata na ovaj prostor; određenje univerzalija koje karakterišu mentalni sklop militantnih ekstremista; proučavanje bazične prirode procesa učenja/nastave). Za realizaciju projekta prikupljaće se podaci na različitim uzorcima ispitanika, uz neophodnu primenu novih metoda i tehnologija prikupljanja i obrade podataka, i razvoj novih instrumenata standardizovanih na našoj populaciji.