• Project code: 171029
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Dielektrične, magnetne i optičke osobine polimernih sistema, linearnih polarnih dielektrika, nelinearnih dielektrika (nekih laserskih kristala), u širokom temperaturskom u frekventnom području . Proučavanje uticaja polarnih i nano primesa, ubrzanog i prirodnog starenja na morfološke, termomehaničke, dielektrične i optičke osobine visokootpornih nepolarnih polimera kao što su poliolefini. To se odnosi na polietilene različitih gustina i poliamide, kao i strukture formirane na njihovoj osnovi (filteri, membrane i sl.) Modelovanje fizičkih osobina laserskih kristala (YAG, Al2O3) i kvantnog paraelektrika (SrTiO3) pomoću dopiranja, termičkog i plazma tretmana i spoljašnjih polja. Proučavanje interakcije kompresionih plazma mlazeva, jonskih snopova DC i MW sa površinama i bulk-om gore navedenih materijala; analiza uticaja parametara plazme na etching/implanting procese. Analiza tretiranih površina metodama surface science.. Takođe se planira i razvoj eksperimentalnih metoda i tehnika i njihova neposredna primena (industrija polimera, filtera, kablova, medicinske plastike i dr.). Rezultati predloženih istraživanja treba da pomognu stvaranju osnove za dobijanje materijala sa željenim osobinama.