• Project code: 35021
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Osnovni cilj projekta je razvoj tribološki naprednih mikro i nano strukturiranih, dvokomponentnih i hibridnih samopodmazujućih kompozita na osnovi legura aluminijuma i cinka. Glavni pokretač tehnološkog razvoja kompozita sa metalnom matricom je postojeća potreba za novim materijalima otpornim na habanje namenjenih tribološkim aplikacijama. Definisani ciljevi projekta biće postignuti kroz serije pažljivo projektovanih studija, primenom najsavremenijih eksperimentalnih tehnika, a realizovaće ih veoma iskusni i obučeni partneri kroz zajedničku saradnju sa usmerenim i interdisciplinarnim pristupom. U realizaciju projekta biće uključeni i studenti doktorskih studija, čije su doktorske disertacije direktno vezane za oblast tribologije alternativnih materijala za inženjerske aplikacije. Znanje stečeno realizacijom aktivnosti, od naučnog do tehnološkog značaja, ubrzaće komercijalizaciju nove generacije kompozitnih materijala sa superiornim karakteristikama. Kroz objedinjavanje postojećih istraživačkih kapaciteta naučno-istraživačkih institucija u zemlji, unapređenje specifičnih eksperimentalnih tehnika i ovladavanje procedurama nano tribološke karakterizacije materijala, unapređuje se nizak nacionalni nivo istraživačke kompetentnosti za nanotribološke studije. Ostvareni direktni i indirektni rezultati obezbeđuju unapređenje potencijala za učešće u FP7 programima, kao ravnopravnih partnera sa EU institucijama.

Laboratories on the Project