• Project code: 171027
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Realizacijom projekta predvidjena su teorijska i eksperimentalna istrazivanja supeprovodnosti, magnetizma i kriticnih fenomena (fluktuacija) u okviru pet povezanih tema. Tema 1 obuhvata: (a) istrazivanje dugodometnog spin-tripletnog efekta blizine u heterostrukturama superprovodnik -feromagnet, kao i studiju strujnog suma i korelacija; (b) numericke simulacije fizickih osobina bakar-oksidnih visokotemeperaturnih superprovodnika ; (c) proucavanje polarona u kupratima i organskim (molekulski) poluprovodnicima za spintroniku. Tema 2 je posvecena: (a) visoko preciznim merenjima magnetne ac susceptibilnosti i elektricnog otpora superprovodnih kuprata sa malim dopiranjem; (b) istrazivanju egzoticnih faza jako korelisanih elektrona u rutenatima, iridatima, kobaltitima i titanatima. Tema 3 je fokusirana na teorijska istrazivanja kuprata Monte Karlo metodom i metodom varijacije klastera. Istrazivace se: (a) uzajamni uticaj kristalne strukture i supeprovodnosti; (b) uticaj supstitucije atoma na elektrone; (c) kako ozracivanje foton/elektronskim snopovima utice na kriticnu temperaturu i kristalnu strukturu. Teme 4 i 5 su posvecene teorijskim i eksperimentalnim istrazivanjima uticaja fluktuacija (i stohastickih procesa uopste) na: (a) Fazne prelaze i kriticno ponasanje polimera u rastvorima i perkolacionim pojavama; (b) Barkhausen-ov sum feromagnetika.