Sanja Milošević Govedarović, Naučni saradnik

sanjam@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-507

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za materijale