Željko Pržulj, Viši naučni saradnik

zprzulj@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-613, 011/2442-611

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za teorijsku fiziku i fiziku kondenzovane materije

Projekti na kojima je istraživač angažovan