Irina Srejić, Istraživač saradnik

irina@vin.bg.ac.rs

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za atomsku fiziku

Projekti na kojima je istraživač angažovan