Slobodanka Galović, Naučni savetnik

bobagal@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-535

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za atomsku fiziku

Projekti na kojima je istraživač angažovan