Danka Aćimović, Naučni saradnik

dankavla@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-534

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju

Projekti na kojima je istraživač angažovan