Milan Kragović, Viši naučni saradnik

m.kragovic@vinca.rs
Soba: Lab 170, soba br. 10

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za materijale

Curriculum Vitae:  Serbian cv icone

                                    English  cv icone

 

Ključne reči: zaštita životne sredine, priprema, karakterizacija, modifikacija prirodnih, eco-friendly maetrijala, mineralne sirovine (zeolit, bentonit), aktivni ugljenik dobijen od otpadne biomase, adsorpcija i jonska izmena, uklanjanje jona teških metala i neorganskih zagađivača iz kontaminiranih vodenih rastvora, tretman otpadnih voda, rudničke otpadne vode.

Keywords: Environmental protection, Preparation, characterization, modification of the natural, eco-friendly materials, Mineral raw materials (zeolite, bentonite), Activated carbon prepared from waste biomass, Adsorption, ion exchange, Removal of heavy metal ions and inorganic contaminants from contaminated water solutions, Wastewaters treatment, Mining wastewaters.