Dušan Božić, Naučni savetnik

dbozic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-863

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za materijale