Ivana Cvijović-Alagić,Viši naučni saradnik

ivanac@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-606

 
Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za materijale