Boris Rajčić, Istraživač pripravnik

boris@vin.bg.ac.rs

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fizičku hemiju