Dušan Milivojević, Viši naučni saradnik

dusanm@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-694

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku