Milena Krajnović, Naučni saradnik

mdragic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-686

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku

Projekti na kojima je istraživač angažovan