Evica Dinčić, Vanredni profesor

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku

Projekti na kojima je istraživač angažovan