Ana Kalijadis, Viši naučni saradnik

anaudovicic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-760

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za materijale

Projekti na kojima je istraživač angažovan