Marko Ćosić, Naučni saradnik

mcosic@vin.bg.ac.rs
telefon 011/3408-373, 011/3408-650, 011/3408-466

Soba: Lab 010, zgrada br. AIT-7, soba br. F6

Laboratorija u kojoj istraživač radi: Laboratorija za fiziku

Curriculum Vitae: Serbian cv icone

                                  English  cv icone

Ključne reči: klasična i kvantna teorija rasejanja i atomska fizika, dinamika hamiltonovih sistema, teorija singulariteta i teorija katastrofa, digitalna obrada signala, numerička matematika.

Keywords:  classical and quantum scattering theory and atomic physics, dynamics of the hamiltonian systems, singularity and catastrophe theory, emerging phenomena, signal processing, numerical mathematics.

Projekti na kojima je istraživač angažovan