Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju

Broj radne jedinice: 090

telefon: 011/6455-561; 011/6308-514
e-mail: office.090@vin.bg.ac.rs
rukovodilac laboratorije: dr Snežana Pejić
sekretar: Raduša Jovanović
website laboratorije: https://www.vin.bg.ac.rs/090

o lab090O laboratoriji

Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju jedna je od najstarijih u Institutu za nuklearne nauke “Vinča”. Osnovne delatnosti Laboratorije usmerene su ka razumevanju važnih molekularno bioloških procesa u fiziološkim i patofiziološkim stanjima.

Istraživanja naše Laboratorije obuhvataju molekularne aspekte biomedicine, endokrinologije, neurobiologije, psihijatrije, kancerogeneze i radijacione biologije. Pored istraživačkih aktivnosti, Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju obavlja i komercijalne usluge namenjene zdravstvu, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji.

Značajan deo aktivnosti Laboratorije čini obrazovni rad koji uključuje obuku mladih istraživača, kao i mentorstva diplomskih, master i doktorskih radova. Pored toga, naša Laboratorija je aktivno uključena u projekte popularizacije nauke.


 

Zaposleni u laboratoriji

Projekti u laboratoriji: Aberacije ćelijskog ciklusa i uticaj oksidativnog stresa na neurodegenerativne procese i malignu transformaciju ćelijeAkutni koronarni sindrom: istraživanje vulnerabilnosti (plaka, krvi i miokarda), optimalno lečenje i određivanje prognostičkih faktoraBiophysical study of the effects induced by carbon ion beams and secondary particles produced by nuclear fragmentation Definisanje klastera molekulskih biomarkera za poboljšanu dijagnostiku i terapiju poremećaja raspoloženjaDevelopment of a European network for preclinical testing of interventions in mouse models of age and age-related diseases – Mouse AGE Dosimetric and Radiobiological Studies of Human Malignant Cells after Irradiation with 62 MeV/u1H AND 12C Ions and Further Development and Application of GEANT4 Numerical Simulation Code Efekat metaboličkih i nemetaboličkih stresora na ekspresiju i delovanje neuroendokrinih regulatora energetske homeostazeGenetska osnova humanih vaskularnih i inflamatornih bolestiHADMACLow Energy and Advanced Examples Working Groups and GEANT4-DNA Collaboration MediNet – Medical Network and HADMAC, ENSAR2(European Nuclear Science and Applications Research2 Molekularni mehanizmi patofizioloških promena u ćelijama centralnog nervnog sistema i perifernog tkiva kod sisaraMolekularno fiziološki biomonitoring aerobnih organizama zasnovan na određivanju biohemijskih biomarkera oksidacionog stresaNeurosteroids as therapeutic opportunities in ischemic brain injuryPreclinical and Patient Studies of Affective Disorders in Serbia Prevention of oral lesions caused by smokeless tobacco Radiosenzitivnost humanog genomaSelf-healing as preventive repair of concrete structures / COST action CA15202 Testiranje proširenih teorija gravitacije na različitim astrofizičkim skalama Uloga preoperativnog određivanja stadijuma bolesti, prognostičkih, terapijskih markera, objektiviziranje funkcionalnih rezultata u odluci o strategiji lečenja karcinoma rektuma, a u cilju unapređenja onkoloških rezultata i kvaliteta životaUloga steroidnih hormona u neuroendokrinoj adaptaciji na stres i patofiziologiji metaboličkog sindroma - molekularni mehanizmi i kliničke implikacijeValidation of the GEANT4-DNA Simulation Code by Quantification of Early DNA Damages Induced by Ionizing Radiation – G4DNA Quanti Ćelijska i molekulska osnova neuroinflamacije: potencijala ciljna mesta za translacionu medicinu i terapijuĆelijske i molekulske osnove malignih i kardiovaskularnih oboljenja-kliničke implikacije