Oznaka projekta: 37021

Vršiće se istraživanje, analiza i sistematizacija najnovijih dostupnih podataka o trendovima koji se odnose na različite vrste agenasa za masovno uništavanje (OMU): mikroorganizama, visokotoksičnih hemikalija, nuklearnih i drugih radioaktivnih materijala, kao i metoda za njihovu efikasnu detekciju i karakterizaciju. Biće evaluirani raspoloživi analitički i laboratorijski kapaciteti za karakterizaciju agenasa OMU, u cilju optimalnog iskorišćavanja raspoloživih resursa, i izabrane metode koje će se razvijati za svaku predviđenu oblast. Implementacija ovih metoda će biti u potvrđena i verifikovana. Postizanje ovoga cilja će se, zavisno od specifične oblasti, ostvariti teorijskim modelovanjem, numeričkom simulacijom i/ili eksperimentalnom verifikacijom.

Istraživači uključeni u projekat: Ana Grce, Stručni saradnik Branislava Savić, Istraživač saradnikBranko Matović, Naučni savetnikDragana Nikolić, Naučni saradnik Maja Gajić Kvaščev, Viši naučni saradnikPavle Glodić, Istraživač pripravnikSlobodan Milutinović, Istraživač pripravnik Snežana Jovanović-Ćupić, Naučni saradnikTanja Brdarić, Naučni saradnik Vesna Maksimović, Naučni savetnikZvjezdana Sandić, Asistent