Oznaka projekta: 171023

Predložena istraživanja obuhvataju korišćenje fizičkih metoda i proučavanje fizičkih procesa u sintezi
novih nanostrukturnih materijala. Projekt će se realizovati u okviru sledećih zadataka: interakcija jonskog
i laserskog zračenja sa višeslojnim nanostrukturama; sinteza i modifikacija tankih slojeva metal-oksida,
poluprovodnika i polimera; tankoslojne heterostrukture superprovodnika magneta i izolatora; izvori
svetlosti na bazi silicijuma; radijaciono stabilne višeslojne nanostrukture; instalacija novog jonskog
implantera; sinteza i karakterizacija nanomagnetnih materijala. Očekivani rezultati: definisanje uslova i
parametara formiranja intermetalnih jedinjenja u višeslojnim metalnim strukturama jonskim zračenjem na
sobnoj temperaturi i pod dejstvom impulsnog laserskog zračenja, za tribologiju i biomedicinu; usvajanje
postupaka sinteze nanolegura jonskim snopovima, laserskim zračenjem, i reaktivnim rasprašivanjem, za
ostvarivanje odgovarajućih magnetnih osobina; optimizacija tankoslojnih metal-oksida za
optoelektroniku, providne kontakte i senzore; umrežavanje polimera gama zračenjem; formiranje
tankoslojnih heterostruktura visoke čistoće i uređenosti, značajnih za spintroniku i superprovodnike;
definisanje efekata jonske implantacije u cilju fabrikovanje lasera na bazi silicijuma; formiranje
postojanih višeslojnih nanokompozita za ekstremne doze zračenja lakim i teškim jonima; sinteza novih
nanomagnetnih materijala, koloidno stabilnih, sa visokim magnetnim odzivom i ferofluida za
hipertermiju.

Istraživači uključeni u projekat: Ana Mraković, Naučni saradnikBranislav Timotijević, Naučni saradnikDavor Peruško, Viši naučni saradnikDejan Kepić, Viši naučni saradnikDejan Pjević, Naučni saradnikDragan Toprek, Naučni savetnikFabio Granozio, StranacJanez Kovač, StranacJovan Blanuša, Naučni savetnikJulia Fedotova, StranacMarko Obradović, Istraživač saradnikMarko Stojanović, Naučni savetnikMilan Radović, Naučni savetnikMilka Čizmović, Istraživač saradnikMiodrag Mitrić, Naučni savetnikMomir Milosavljević, Naučni savetnikTanja Barudžija, Istraživač saradnikTijana Marinković, Istraživač saradnikVladan Kusigerski, Naučni savetnikVojislav Spasojević, Naučni savetnikZoran Marković, Naučni savetnikZoran Ristić, Viši naučni saradnik