Oznaka projekta: 171028

Danas je očigledno da su istraživanja u oblasti zasnivanja i interpretacije kvantne mehanike, dugi niz
decenija unazad smatrana u najboljem slučaju „čisto filozofskim pitanjem“, dovela do otkrića vrlo
značajnih fizičkih efekata, od kojih neki imaju čak i važne tekuće ekonomske implikacije, kao što je
kvantna kriptografija, i drugih sa mogućom realizacijom u daljoj budućnosti, kao što su kvantni
kompjuteri. Izučavaćemo mogućnosti koje daje formulacija kvantne mehanike u faznom prostoru, kao i
drugi pristupi, u rasvetljavanju otvorenih pitanja iz te klase, i fundamentalnih, i onih sa praktičnim
implikacijama. Tu formulaciju iskoristićemo za novo, originalno definisanje, i istraživanje kvantnih
stanja koja se ponašaju klasično, a koja otvaraju mogućnost za bolje razumevanje široke razdelne oblasti
između kvantnog i klasičnog sveta. Posebnu pažnju posvetićemo teoriji dekoherencije koju ćemo
primeniti i na analizu tipičnih bioprocesa u velikim biomolekulima – proteinima. Mogućnosti
kvantnomehaničkog opisa u faznom prostoru iskoristićemo i u opštoj analizi signala različitog porekla i
prirode, pa i onih kakvi se sreću pri studiranju fundamentalnih teorijskih i eksperimentalnih aspekata
radioaktivnog zračenja i zaštite od zračenja. Činjenica da različiti opisi istog sistema, vezani za različite
konvencije, često daju uvide karakteristične i nove za svaki od njih, biće iskorišćena i u iznalaženju
zaključaka teorije relativnosti nezavisnih od neizbežnih konvencija u opisivanju fizičkih procesa.

Istraživači uključeni u projekat: Aleksandar Jakšić, Istraživač saradnikDanijela Aranđić, Istraživač saradnikDragana Jordanov, Naučni saradnikDragomir Davidović, Naučni savetnikDragutin Lalović, Naučni savetnikDušan Popov, StranacIrena Ćosić, StranacLaslo Nađđerđ, Viši naučni saradnikMilka Ćulić, Naučni savetnikMiron Amusja, StranacNikolina Pop, StranacSalomon Mizrahi, StranacSandra Ćeklić, Istraživač saradnikVladimir Ajdačić, Naučni savetnikVladimir Manjko, StranacVuk Vojisavljević, Stranac