Oznaka projekta: 172035

Projekat je multidisciplinaran. U ovom projektu će se raditi na nekoliko uzajamno povezanih tema. Studiraće se jedinjenja strukturno srodna sa onima za koje se zna da imaju fiziološko dejstvo. Organska sinteza i fizičkohemijska karakterizacija fiziološki aktivnih supstanci, koordinacionih jedinjenja sa potencijalnim fiziološkim dejstvom i prekursora nanomaterijala. Struktura novih jedinjenja će biti utvrđena spektroskopskim i hromatografskim tehnikama. Ona dobijena u obliku dobrih kristala biće podvrgnuta rengenostrukturnoj analizi. Radiće se molekulsko modelovanje i QSAR analiza da bi se planirala ciljana sinteza. Za molekule biće rađena semiempirijska i Ab initio MO izračunavanja. Za odabrane molekule biće simulirano dokovanje na aktivna mesta enzima. Biće nastavljen razvoj MM metoda za komplekse prelaznih metala. Proučiti će se konzekvence interakcija malih molekula (holestrol,lekovi) i hemoglobina na njegovu hem-posredovanu funkciju. Za nanomaterijale planirane u ovom projektu očekuje se da poseduju zanimljiva funkcionalna superprovodna, luminescentna, feroelektrična svojstva. Projekat je relevantan za bar 2 prioriteta definisana Strategijom NRRS: Biomedicina i Nanomaterijali. Publikovaće se bar 30 radova u svetski vodećim naučnim časopisima.

Istraživači uključeni u projekat: Bojana Francuski, Naučni saradnikGoran Bogdanović, Naučni savetnikMarko Perić, Naučni saradnikSlađana Novaković, Viši naučni saradnikVesna Lojpur, Viši naučni saradnik