Oznaka projekta: 173033

Insulinu sličan faktor rasta- 1 (IGF-1) i estradiol (E2), ostvaruju svoje efekte na vazorelaksaciju,
povećavajući ekspresiju i aktivaciju azot oksid (NO) sintaze (NOS), i Na+/K+-ATP-aze (Na-pumpa), a
mehanizam kojim ovi hormoni ostvaruju ove efekte kako u fiziološkim uslovima, tako i u stanjima
insulinske rezistencije (IR), dijabetesa melitusa (DM) i kardiovaskularnih poremećaja (KVP) kao što je
hipertenzija, još uvek je nedovoljno razjašnjen. Hipoteza projekta je da u normalnim endotelnim (EC) i
vaskularnim glatkio mišićnim ćelijama (VSMC), IGF-1 i E2 stimulišu aktivnost NOS-a i Na-pumpe
inhibirajući aktivaciju RhoA kinaze (Rho A) , tako što sprečavaju asocijaciju Rho A sa supstratom receptora
za insulin-1 (IRS-1) dok je u patofiziološkim stanjima, kao što su IR, DM i hipertenzija delovalje ovih
hormona inhibirano usled angiotenzinom (Ang II) indukovane aktivacije Rho A i njegove asocijacije sa IRS-1 što dovodi do smanjene aktivacije protein kinaze B (Akt) i samim tim do smanjenja u IGF-1/E2
stimulisanoj aktivnosti NOS i Na-pumpe, čije su aktivnosti neophodne za ostvarivanje procesa
vazorelaksacije. Ova hipoteza će biti testirana u primarnoj ćelijskoj kulturi EC i VSMC izolovanh iz
eksperimentalnih modela IR, DM i modela spontano hipertenzivnih pacova (SHR), kao i njihovih kontrola.
Rezultati predloženih istraživanja bi mogli dovesti do novih saznanja u rasvetljavanju fundamentalnih
mehanizama koji leže u osnovi etiologije IR, DM i KVP.

Istraživači uključeni u projekat: Aleksandra Jovanović, Istraživač saradnikAndreja Trpković, Stručni saradnikBiljana Mušicki, StranacBožidarka Zarić, Viši naučni saradnikBranislava Dobutović, Istraživač saradnikEmina Sudar Milovanović, Viši naučni saradnikEsma Isenović, Naučni savetnikIvana Resanović, Istraživač saradnikJorgen Jensen, StranacJulijana Stanimirović, Istraživač saradnikMamdouh Kelaid, StranacMarkus Niessen, StranacMilan Obradović, Viši naučni saradnikMohamed Butjidir, StranacMohamed Haidara, StranacNabil El-Sherif, StranacNebojša Knežević, StranacPierre Marche, StranacSanja Soskić, Naučni saradnikShaker Mousa, StranacSonja Zafirović, Naučni saradnik