Oznaka projekta: 173049

Kancer je posledica genetičkih oštećenja čije nakupljanje vodi nekontrolisanom rastu ćelija, tkivnoj invaziji i
metastazama. Predmet ovog istraživanja je definisanje genetičkih i epigenetičkih lezija koje su uzročnoposledično
povezane sa preneoplastičnim promenama, njihovom evolucijom, promocijom u maligno i
progresijom u hipermaligno. Osnovni cilj projekta je karakterisanje molekulskih parametara koji bi se
koristili u ranoj dijagnozi, prognozi i usmeravanju terapije. U skladu sa tim, naša istraživanja će biti
usmerena ka karakterizaciji genskih mutacija, amplifikacija i delecija gena, detekciji genomske nestabilnosti
i promena u transkripcionim profilima, DNK hiper/hipo-metilaciji. Predmet izučavanja biće i geni i mobilni
elementi genoma. Nukleinske kiseline, DNK i RNK, biće izolovane iz nekoliko najčešćih tipova humanih
maligniteta: melanoma, karcinoma dojke i debelog creva, tumora glave i vrata, kao i iz akutnih leukemija i
limfoma a dobijeni rezultati normalizovani na genom ekvivalent. Rezultati ovog istraživanja će upotpuniti i
unaprediti postojeće baze podataka o molekularnim karakteristikama transformisanih ćelija i neke od tih
karakteristika izdvojiti kao potencijalne tumor markere, koji bi mogli da doprinesu unapređenju dijagnostike,
prognoze i/ili terapije malignih oboljenja. Poseban metodološki segment odnosi se na korišćenje
spektroskopskih tehnika baziranih na razlikama u luminescenci biomolekula normalnog i malignog tkiva.

Istraživači uključeni u projekat: Ana Božović, Naučni saradnikBlagoje Murganić, Istraživač pripravnikBoban Stanojević, Viši naučni saradnikBogomir Dimitrijević, Naučni savetnikBojana Kožik, Istraživač pripravnikLidija Todorović, Naučni saradnikMilena Krajnović, Naučni saradnikNasta Tanić, Viši naučni saradnikNikola Kokanov, Istraživač pripravnikNina Petrović, Naučni saradnikRadoslav Davidović, Viši naučni saradnikSnežana Jovanović-Ćupić, Naučni saradnikTatjana Dramićanin, Viši naučni saradnikTijana Tomić, Istraživač pripravnikVesna Mandušić, Viši naučni saradnik