Oznaka projekta: 45006

Očekivani glavni rezultati na projektu su sledeći: (1) analiza mogućnosti fokusiranja jonskih snopova
elektrostatičkim duginim sočivima; (2) objašnjenje mehanizma formiranja nanožica silicijuma između
nanomehurova helijuma, precizno izmerene kristalne duge sa visokoenergijskim teškim jonima i vrlo
tankim monokristalima silicijuma, detaljno izračunati kvantni efekti u prostornim i ugaonim raspodelama
pozitrona kanalisanih u ugljeničnim nanocevima, i modeliranje efekta superfokusiranja protona u
kanalima kristala silicijuma pomoću teorije katastrofa; (3) dobijanje membrana od staklastog ugljenika sa
vrlo velikom specifičnom kapacitivnošću, i osvajanje tehnologije za depoziciju nanokompozitnih
prevlaka na čelike koje pokazuju nizak koeficijent trenja i visoku otpornost na habanje; (4) razvoj
tehnološkog postupka za dobijanje radionuklida 64Cu za obeležavanje peptida, i razvoj brzih i osetljivih
metoda za utvrđivanje prisustva pesticida, lekova i teških metala u prirodnim uzorcima.

Istraživači uključeni u projekat: Aleksandar Ćirić, Naučni saradnikAleksandra Dimitrijević, Naučni saradnikAna Kalijadis, Viši naučni saradnikBoško Bojović, Viši naučni saradnikIgor Telečki, Naučni saradnikJelena Milićević, Viši naučni saradnikKsenija Kumrić, Viši naučni saradnikMarko Erić, Naučni saradnikMarko Gloginjić, Istraživač pripravnikMarko Ćosić, Naučni saradnikMilivoje Hadžijojić, Istraživač pripravnik Miodrag Milošević, Spoljni saradnikNikola Starčević, Istraživač pripravnik Nikola Zdolšek, Naučni saradnikPetar Beličev, Naučni savetnik Roman Balvanović, Naučni saradnikSanja Zdolšek, Istraživač pripravnikSonja Jovanović, Naučni saradnikSrđan Petrović, Naučni savetnik Tatjana Trtić-Petrović, Naučni savetnik Zoran Jovanović, Naučni saradnik