Oznaka projekta: 174004

Mehanika diskretnih modela kontinuuma - Teorija i primene. Dinamika homogenih struktura spregnutih deformabilnih tela i standardnih elemenata konstitutivnih relacija na bazi linearno elastičnih, nelinearnoelastičnih, visokoelastičnih i/ili naslednih svojstava i/ili svojstava frakcionog reda.

Laboratorije uključene u projekat

Istraživači uključeni u projekat: Ivana Cvijović-Alagić, Viši naučni saradnik