• Oznaka projekta: 173034

Aberacije ćelijskog ciklusa u neurodegenerativnim bolestima, kao što je Alchajmerova bolest, podrazumevaju ponovni ulazak neurona u ćelijski ciklus (re-entry), iako se zna da su neuroni visokodiferencirane ćelije u fazi mirovanja. Mehanizmi ovog tipa poremećaja ćelijskog ciklusa nisu dovoljno poznati. Za sada se smatra da kombinacija dva faktora ima presudnu ulogu: poremećaji ćelijskog ciklusa i oksidativni stres. U neuronima, ova dva faktora dovode do strukturnih oštećenja, disfunkcije i na kraju do ćelijske smrti. Poremećaji regulacije ćelijskog ciklusa i oksidativni stres imaju ključnu ulogu i u malignim alteracijama ćelija. U okviru predloženog projekta, istraživanja bi obuhvatila: - ispitivanja mehanizama koji dovode do aberacija ćelijskog ciklusa u neurodegenerativnim bolestima; - in vitro ispitivanja dejstva nekih hormona i antioksidanasa na limfocitima periferne krvi starih zdravih i strih sa neurodegenerativnim bolestima praćenjem oksidativnog statusa, citogenetičkih promena i stepena oštećenja DNK Komet testom; - ispitivanja uloga stres proteina i proteina koji regulišu ćelijski ciklus u malignim transformacijama ćelije. Rezultati predloženih istraživanja mogli bi da doprinesu boljem razumevanju promena u ćelijama koje su posledica poremećaja genetičke kontrole ćelijskog ciklusa i/ili oksidativnog stresa i imala bi značaj u davanju smernica za prevenciju, dijagnostiku i terapiju neurodegenerativnih i malignih bolesti.