• Oznaka projekta: 41022

Terapija akutnog koronarnog sindroma: od prehospitalne do sale za kateterizaciju. Pokazivanje značaja smanjenja reperfuzione povrede primenom IPC uz smanjenje IM i poboljšanje prognoze na velikom broju bolesnika. Utvrđivanje faktora vulnerabilnosti bolesnika (plaka, krvi i mokarda) za transformaciju od stabilne ateroskleroze u ACS. Potvrđivanje pozitivnih efekata aspiracije tromba sa/bez intrakoronarne primene trombolitika na smanjenje veličine IM. Prihvatanje hipoteze o povoljnom uticaju dipiridamola u prevenciji remodelovanja leve komore. Invazivno i neinvazivno funkcionalno ispitivanje koronarne bolesti srca: Potvrđivanje interakcija koronarnih stenoza, potvrđivanje uloge CFR za procenu veličine IM, dokaz da CFR zavisi od mesta merenja kod bolesnika sa prethodnim IM, merenje brzine pulsnog talasa u koronarnim arterijama i definisanje faktora koji utiču na nju, kvantifikacija temperature plakova, nove informacije o individualizaciji terapije najbitnijih kardiovaskularnih lekova. Kardiopulmonalni funkcionalni kapacitet: značaj u izboru terapije i determinisanju prognoze: Potvrda da CPX stres eho ima veći prognostički značaj kod bolesnika lečenih od ACS od samog CPX i uloge ranog CPX u propisivanju adekvatne rehabilitacije i fizičkog treninga. Dokaz da parametri dobijeni CPX testom korelišu sa stanjem mikrocirkulacije i vitalnim miokardom uz nove informacije o individualizaciji terapije. Komparativna analiza ishoda lečenja ishemijske bolesti srca sa stentovima sa i bez oralne primene imunosupresivne terapije: Očekuje se da učestalost binarne restenoze bude veća u prvoj grupi bolesnika (preko 15%) u prvoj godini praćenja, a ispod 5% u drugoj. Taj trend se očekuje i u slučaju tzv. kasnog gubitka, kao i kod sekundarnih ciljeva tj. veća učestalost kliničkih događaja u prvoj grupi bolesnika. Dozirana fizička aktivnost u prevenciji i terapiji koronarne bolesti srca: modeli adaptacija kod zdravih i maladaptacija kod obolelih: Utvrđivanje modela adaptacije na fizičku aktivnost, doprinos prevenciji kod bivših vrhunskih sportista, definisanje parametara optimalnog oblika fizičke aktivnosti i prijemčivosti treningu kod kuće, značaj funkcionalne sposobnosti srca i parametara koji određuju da li će se bolesnici pridržavati terapije i zdravog načina života i utvrđivanje modaliteta fizičke aktivnosti u prevenciji gojaznosti. Miokardni mostovi: savremene kontroverze: Povezivanje CPX i poremećaja segmenta sa miokardnim mostovima(MB). Identifikacija precizne lokacije MB pomoću MSCT. Dokaz da će IVUS otkriti postojanje plakova proksimalno i distalno od MB kao i kontroverzni podatak da MB deluju protektivno/proaterogeno.