• Oznaka projekta: 175023

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) ispoljavaju antiinflamatorno, analgetičko i antipiretičko dejstvo i primenjuju se kod akutnih bolova blagog do umerenog intenziteta, hroničnih bolnih i zapaljenskih stanja, te povišene telesne temperature. Cilj ove studije bio je da se analizira vanbolnička potrošnja NSAIL, način primene, dužina terapije i neželjene reakcije, kao i iskustva pacijenata u vezi sa efikasnošću i bezbednošću lekova. U studiju su uključeni svi pacijenti kojima je propisan NSAIL. Metode: Istraživanje je sprovedeno u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, u periodu od juna do decembra 2008. godine. Pacijenti su, uz pomoć farmaceuta, popunjavali upitnik koji se sastojao od pitanja vezanih za pridružena oboljenja, upotrebu i neželjene efekte NSAIL. U studiju su uključeni svi pacijenti kojima je na recept bio propisan neki od NSAIL (diklofenak, ibuprofen, flurbiprofen, naproksen, piroksikam, tenoksikam, meloksikam). Odgovori su statistički obrađeni primenom x2-testa. Rezultati: U studiji je učestvovalo 160 pacijenata. Većina pacijenata (59,4%) je koristila jedan NSAIL, 48,8% ispitanika je primenjivalo lek u obliku tablete. Diklofenak i ibuprofen su najčešće korišćeni lekovi. U ispitivanoj grupi pacijenata, 51,9% pacijenata je bolovalo od reumatične bolesti duže od 5 godina. Svaki drugi pacijent je istovremeno primenjivao NSAIL i gastroprotektivni lek, najčešće ranitidin (58,1%). Rezultati pokazuju da se NSAIL često primenjuju duže od pet godina, u lečenju reumatičnih bolesti koje su zastupljene kod starijih pacijenata. Najčešći neželjeni efekti NSAIL su blagi gastrointestinalni problemi, nauzeja i bol u stomaku. Ovo se objašnjava time što se najviše koriste diklofenak i ibuprofen, lekovi koji imaju slab ili umeren rizik za ispoljavanje gastričnih neželjenih efekata, ali i zbog istovremene primene NSAIL i H2-blokatora/inhibitora protonske pumpe.

Laboratorije uključene u projekat