• Oznaka projekta: 45016

Radićemo na primeni svetlosti za generesanje nanofotonskih materijala i struktura koje omogućavaju efikasnu kontrolu svetlosti i njenu primenu u informatici i biomedicini. Ispitivaće se novi hplografski materilai za generisanje periodičnih 1D, 2D i 3D fotonskih kristala (FK) sa širokom porešljivom zabranjenom talasnom zonomn u infracrvenom i vidljivom spektru. Fabrikovaće se metamaterijala (MM) u terahercnom i vidljivom spektru. Radiće se na dizajnu, fabrikaciji i karakterizaciji metamaterijala za kompaktne linije za kašnjenje i biohemijske senzore. Nelinearnost FK i MM povećaće se dovođenjem u vezu sa aktivnim nelinearnim sredinama u kojima postoji elektromagnetno indukovana transmisija (EIT) za povećanja nelinearnosti kod FK i dobijanje optičkih prekidača koristeći prekidači impuls malog broja fotona. Istraživanja EIT u metalnim parama odrediće pogodne metode za efikasno usporavanje, zaustavljanje i po potrebi otpuštanje fotona. Preko intrakcija femto i nano impulsnih lasera sa metalnim i popuprovodničkim površinama generisaće se nanočestice i vršiti sinteza novih materijala za istraživanja kod prostiranja optičkih solitona , u biomedicini za dvo-fotonsku fotodinamičku terapiju ćelija raka. U planu je realizaciji nelinearnog više fotonskog mikroskopa za manipulaciju ćelija i primena u terapiji tumora i analizi smrti tumorskih ćelija. Očekuje se razvoj novih strukturisanih materijala za biomedicinu,holografskog digitalnog mikroskopa, super sočiva kao potencijalne primene MM.