• Oznaka projekta: 172011

Lekovi na bazi platine imaju važnu ulogu u lečenju tumora. Klinički uspeh platinskih jedinjenja izazvao je veliko interesovanje za ispitivanje drugih platinskih i neplatinskih lekova koji bi ispoljavali bolja citotoksična svojstva, dobre antitumorske karakteristike i povoljniji farmakološki profil. Različita jedinjenja jona metala (npr. rutenijuma, kalaja, paladijuma, titana, zlata, bakra) su intenzivno ispitivana tokom poslednje tri decenije kao potencijalni medikamenti u borbi protiv tumora. Tokom poslednjih 10 godina veliko interesovanje je usmereno na Au(III) jedinjenja. To je za rezultat dalo veliki broj novosintetisanih jedinjenja Au(III) sa većom stabilnošću pri fiziološkim uslovima i dobrom citotoksičnošću in vitro na ćelijama tumora. Prvi Au(III) kompleksi nove generacije sintetisani su 1990 godine. Prihvatljiva stabilnost ovih jedinjenja zlata omogućava široku farmakološku primenu in vivo i in vitro. Nakon toga, nova jedinjenja Au(III) su sintetisana u nekoliko svetskih laboratorija, i pokazala su značajnu biološku aktivnost.

Laboratorije uključene u projekat