• Oznaka projekta: 173041

Molekularno fiziološki biomonitoring zasnovan na aktivnosti enzima antioksidacionog sistema (AOS) kod aerobnih organizama je pokazao prednost u odnosu na klasične metode ekološkog i toksikološkog biomonitoringa. Kvantitativna i kvalitativna analiza promena ovih komponenti kod različitih aerobnih organizama: akvatičnih–ribe, školjke, puževi, glodara-pacovi, patofizioloških stanja-preklampsije, celijačne bolesti i Heliobacter pylory infekcije može poslužiti u ekološkom i toksikološkom biomonitoringu korišćenjem enzimskih komponenti AOS u praćenju zagađenja životne sredine, matematičkom modelovanju sistema uključujući tkivne specifičnosti i sezonske varijabilnosti u interpretaciji dobijenih rezultata. Očekivani rezultati na projektu predstavljali bi originalni doprinos odgovoru na tri teme: 1) primena molekularno fiziološkog biomonitoringa na akvatične organizme kao model sistem u praćenju uticaja pojedinačnih zagađivača kao biomarkera oksidacionog stresa u cilju sagledavanja stanja životne sredine; 2) proučavanje delovanja toksikanata na AOS i mogućnost primene antioksidanata u cilju smanjenja obima ili eliminisanja toksičnih efekata i 3) merenje adekvatnog biohemijskog biomarkera oksidacionog stresa može nam ukazati ne samo na ranu pojavu bolesti, njenu progresiju i procenu efikasnosti terapije već i pomoći u rasvetljavanju patofizioloških mehanizama oštećenja tkiva dejstvom oksidacionog stresa, u predikciji prognoze bolesti i izboru adekvatnog lečenja u ranim stadijumima bolesti.