• Oznaka projekta: 42011

1) Baza podataka sa karakteristikama poljoprivredne i šumske biomase (sojina i pšenična slama, uljana
repica, kukuruzovina, trska, suncokretova i sojina ljuska, silosni otpad, talog jestivog ulja, piljevina i dr.), sa analiziranim i validiranim rezultatima dobijenih korišćenjem domaćih i novih SRP ISO standarda;
eksperimentalno određene termofizičke karakteristike (efektivna poroznost, permeabilnost, toplotna
provodljivost) više vrsta balirane biomase (pšenična slama, uljana repica, kukuruzovina, trska) koje će se
koristiti pri modeliranju procesa cigaretnog sagorevanja balirane biomase. 2) Unapređena tehnologija
cigaretnog sagorevanja balirane biomase na bazi ispitivanja više vrsta poljoprivredne biomase na
demonstracionom kotlu toplotne snage 1,5 MW. 3) Razvijena tehnologija sagorevanja više formi biomase u
fluidizovanom sloju na bazi ispitivanja izvršenih na eksperimentalnom industrijskom postrojenju snage 300
kW. 4) Razvijena tehnologija sagorevanja sitnih formi poljoprivredne i šumske biomase u vihornim
gorionicima sa smanjenom NOx emisijom na bazi eksperimentalnih ispitivanja modela gorionika na
opitnom postrojenju snage 250 kW. 5) Razvijena tehnologije korišćenja latentne toplote promene faze
odgovarajuće soli u akumulatoru toplote sa solima kao ispunom. Razvoj novog tipa akumulatora toplote
baziraće se na ispitivanjima na eksperimentalnoj instalaciji. 6) Analiziran uticaj temperature i uslova
sagorevanja na formiranje frakcija pepela i mogućnost njihovog organizovanog povraćaja u zemljište. 7)
Analiza mogućnosti kombinovane proizvodnje toplotne i električne energije (kogeneracije) korišćenjem
tehnologije cigaretnog sagorevanja, sagorevanja u fluidizovanom sloju i sagorevanja u vihornim
gorionicima; tehno-ekonomska analiza konkretnog rešenja kogenerativnog postrojenja sa i bez akumulatora
toplote i sa korišćenjem različitih vrsta biomase. 8) Usavršen matematički model sagorevanja balirane
biomase u ložištu sa cigaretnim sagorevanjem i recirkulacijom dimnih gasova u cilju redukcije NOx
emisije; razvijen i unapređen model dvodimenzijskih, stacionarnih turbulentnih tokova gasova sa
monofaznim sagorevanjem u cilju detaljne simulacije formiranja CO i NOx komponenata u produktima
sagorevanja. 9) Razvijen matematički model strujanja disperzne dvofazne smeše kroz vihorni gorionik i
slobodan deo ložišta, uključujući sagorevanje čvrstih čestica biomase u letu. 10) Razvijen dvodimenzijski
stacionarni CFD matematičko-numerički model fluidizovanog ložišta. 11) Razvijen model strujnotermičkih procesa u akumulatoru toplote sa promenom faza. 12) Unapređen postupak proizvodnje, ubiranja, transporta, skladištenja i prerade poljoprivredne biomase; mapiran potencijal biomase koji ima upotrebnu vrednost, uz odgovarajuću klasifikaciju i standardizaciju biomase; eksperimentalno utvrđeni načini
klasifikacije biomase.

Laboratorije uključene u projekat