• Oznaka projekta: 41033

Uz ispitivanje mikrosatelitnog statusa kolorektalnog tumora, veliki značaj ima i određivanje mutacionog statusa B-raf i K-ras, obzirom na dva različita patogenetska mehanizma u nastanku ove neoplazme. Rezultati istraživanja će omogućiti dijagnostikovanje kolorektalnog kancera u ranom stadijumu bolesti i prilagođavanje terapije pojedincu. Metoda ekscitaciono-emisionih spektara uključuje primenu opto – magnetske spektroskopije (opto-magnetic spectroscopy). Ovom metodom se može dobiti informacija o konformacionim promenama molekula snimanog uzorka. Smisao ovog istraživanja je da novim načinom ispitivanja poveća senzitivnost i specifičnost testa na okultno krvavljenje i na neinvazivan način preoperativno omogući određivanje stepena diferencijacije tumora rektuma. U određivanju lokalne uznapredovalosti bolesti će se koristiti magnetna rezonanca male karlice sa visokom rezolucijom. Cilj ovog istraživanja će izmedju ostalog biti determinisanje validnih indikacija za intersfinkterične resekcije rektuma. Merenjem bazalnog i pritiska pri stiskanju u analnom kanalu, kapaciteta rektuma i osetljivosti analnog kanala kao i volumena internog sfinktera će se dobiti tačna procena preoperativne funkcije mišića pelvičnog poda. Potrebno je identifikovati prediktivne markere odgovora na hemioterapiju i na taj način omogućiti optimizacija hemioterapije, a odrediće se uloga peritonektomije, citoreduktivnih procedura i HIPEC terapije u lečenju peritonealne diseminacije poreklom od karcinoma rektuma.