U cilju obezbeđenja poverenje u bezbednost, nepristrasno i nezavisno sprovođenje ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja ili sertifikacije Institut Vinča poseduje brojne akreditacije izdate od Akreditacionog Tela Srbije.

U svom sastavu Institut Vinca ima:

 • Laboratorije za ispitivanje po standardu
 • Laboratorije za etaloniranje po standardu
 • Kontrolno telo po standardu
 • Sertifikaciono telo za proizvode po standardu
 • Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti

 

Kontrolno telo
Ispitivanja uređaja

Ispitivanja materijala
Zaštita životne sredine
Zaštita od zračenja
Etaloniranje
Sertifikacija proizvoda
Imenovano telo
Ispitivanja čvrstih goriva, vazduha (otpadni gas) i termotehnička ispitivanja kotlova

 


Kontrolno telo

Institut za nuklearne nauke “VINČA”, pored bavljenja naučnoistraživačkim radom kao svojom osnovnom delatnošću, već duži niz godina se bavi i poslovima ocenjivanja usaglašenosti proizvoda i usluga, među kojima i aktivnostima kontrolisanja, u skladu sa referentnim standardom. Do marta 2019. godine u Institutu su postojala dva akreditovana kontrolna tela:

 • Kontrolno telo Instituta za nuklearne nauke “VINČA” (akreditacioni broj 06-012)
 • Kontrolno telo Centra za motore i vozila (akreditacioni broj 06-017)

U skladu sa svojim ovlašćenjima, direktor Instituta za nuklearne nauke "VINČA" je rešenjem broj 2206/1 od 2.04.2018. godine doneo odluku o integraciji poslova kontrolisanja, koji su se obavljali u navedeni kontrolnim telima u jedinstveno Kontrolno telo Instituta za nuklearne nauke “VINČA”. 

Odlukom direktora o obrazovanju jedinstvenog Kontrolnog tela, Institut za nuklearne nauke “VINČA” je zadržao:

 • ključno osoblje akreditovanih tela,
 • postojeće metode i postupke kontrolisanja akreditovanih tela,
 • opremu, uređaje i relevantni prostor postojećih kontrolnih tela, koji su  neophodni i dovoljni za kompetentno sprovođenje poslova kontrolisanja.

O svojim namerama, Institut "VINČA" je blagovremeno informisao Akreditaciono telo Srbije, koje je svojim dopisom broj 2-03-025/18-06 od 1.06.2018. godine dalo saglasnost za objedinjavanje gore navedenih kontrolnih tela, kroz postupak ponovnog ocenjivanja.

Ponovno ocenjivanje jedinstvenog Kontrolnog tela sprovedeno je 13. i 14.12.2018. godine.

Odlukom ATS-a broj 121/2019 od 11.03.2019. godine, obnovljena je akreditacija telu za ocenjivanje usaglašenosti Institut za nuklearne nauke “VINČA”, Kontrolno telo, akreditacioni broj 06-017, tip A, Sertifikat broj 01321

Na osnovu Odluke Akreditacionog tela Srbije (broj 376/2019 od 15.07.2019. godine), a na zahtev Kontrolnog tela smanjen je obim akreditacije u odnosu na prvobitno dodeljen.


Ispitivanja uređaja


Ispitivanja materijala

 • Električna ispitivanja antistatičkih rukavica, antistatičkih podova, antistatičkih i provodljivih proizvoda na bazi polimera, antistatičkih remenova, creva;
  Centar za protiveksplozivnu zaštitu
 • Fizička i hemijska ispitivanja čvrstih goriva (ugalj i koks; čvrsta biogoriva; pepeo uglja, čvrsta mineralna goriva)
  Laboratorija za termotehniku i energetiku
 • Hemijska (analitička) ispitivanja volatilnih i semivolatilnih organskih jedinjenja (PAH, fenolna jedinjenja, BTEX) u građevinskim materijalima: betonu, malteru, mineralnoj vuni, oplatolu/mineralnim uljima, drvenoj oplati;
  Hemijska (analitička) ispitivanja teških metala u industrijskim materijalima i proizvodima, uključujući metale i kompozite
  Laboratorija za fizičku hemiju 

Zaštita životne sredine

 • Fizička, fizičko-hemijska i hemijska ispitivanja otpada i uzorkovanje otpada;
  (Ovlašćenje Ministarstva životne sredine Republike Srbije za ispitivanje otpada, broj rešenja 19-00-00381/2017-06)
  (1) uzorkovanje otpada;
  (2) karakterizacija otpada radi klasifikacije otpada za prekogranično kretanje, tretman i odlaganje;
  Laboratorija za fizičku hemiju
 • Fizička i hemijska (analitička) ispitivanja otpadne vode;
  Hemijska (analitička) ispitivanja otpada, zemljišta, papira i ambalaže;
  Uzorkovanje zemljišta, sedimenta, vode i otpad;
  Hemijska (analitička) ispitivanja volatilnih i semivolatilnih organskih jedinjenja (PAH, fenolna jedinjenja, BTEX) u vazduhu zatvorenih prostora, sorbentima;
  Laboratorija za fizičku hemiju
 • Fizička i hemijska ispitivanja vazduha (otpadni gas)
  Laboratorija za termotehniku i energetiku
 • Fizička i hemijska ispitivanja vode (voda za piće, površinska, podzemna i otpadna voda);
  Uzorkovanje vode (površinska, podzemna i otpadna voda)
  Laboratorija za hemijsku dinamiku i permanentno obrazovanje
 • Radiološka ispitivanja biljnih kultura, zemljišta, vode, predmeta opšte upotrebe, građevinskog materijala, prehrambenih proizvoda (za ljude i životinje) i vazduha
  Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine

Zaštita od zračenja

 • Radiološka ispitivanja dozimetara i materijala koji se koriste u oblasti zaštite od zračenja, individualnih doza gama zračenja i doza gama zračenja u životnoj sredini, polja u blizini izvora jonizujućih zračenja, rendgen-aparata (za indirektno prosvetljavanje i indirektno snimanje, za opšte direktno snimanje, za snimanje, za prosvetljenje, za mamografiju), stomatoloških rendgen-aparata (sa intraoralnim prijemnikom slike, za panoramska snimanja sa ekstraoralnim prijemnikom slike i za cefalometrijsku primenu)
  Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine
 • Radiološka ispitivanja vode, životnih namirnica i hrane za životinje, uglja i pepela, zemljišta, sedimenta i građevinskih materijala, industrijskih sirovina, čvrstog i tečnog industrijskog i komunalnog otpada, predmeta za opštu upotrebu i mineralnih đubriva;
  Radiološka ispitivanja vode, životnih namirnica i hrane za životinje, uglja i pepela, zemljišta, sedimenta i građevinskih materijala, industrijskih sirovina, čvrstog i tečnog industrijskog i komunalnog otpada i predmeta za opštu upotrebu;
  Laboratorija za hemijsku dinamiku i permanentno obrazovanje
 • Ispitivanje radioaktivnosti (gamaspektrometrijska analiza sadržaja radionuklida) vode, zemljišta, trave, ljudske i hrane za životinje, industrijskih i građevinskih materijala, đubriva i sirovina za đubrivo, čvrstog otpada, uglja i ugljenog pepela, predmeta opšte upotrebe
 • Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku
 • Biološka (biohemijska ispitivanja) ispitivanja limfocita periferne krvi
  Laboratorija za fizičku hemiju


Etaloniranje

 • Etaloniranje merila temperature: otporni termometri, termoparovi, stakleni termometri punjeni tečnošću, manometarski i bimetalni termometri, kontaktnitermometri za merenje temperature površina, otptički termometri, radijacioni termometri, digitalni termometri sa pripadajućim uranjajućim senzorima temperature, digitalni termometri sa pripadajućim neuranjajućim senzorima temperature, električni indikatori i simulatori temperature za otporne termometre i termoparove, kalibracione termostatske komore (kalibraciona kupatila i peći), termostatske komore (sušnice, sterilizatori, inkubatori, autoklavi, peći za žarenje, rashladne komore, termostatska kupatila, itd.), merila gustine prenosa toplote kondukcijom u obliku tanke ploče ili diska, toplotna provodnost čvrstih referentnih materijala, toplotna difuznost čvrstih referentnih materijala, specifična toplota čvrstih referentnih elektroprovodnih materijala, specifična električna otpornost čvrstih referentnih elektroprovodnih materijala
  Laboratorija za termotehniku i energetiku
 • Etaloniranje: dozimetara u radioterapiji, dozimetara u oblasti zaštite od zračenja, dozimetara za primenu u dijagnostičkoj radiologiji, elektronskih personalnih dozimetara, ličnih dozimetara, merila napona rendgenske cevi neinvazivnom metodom
  Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine

Sertifikacija proizvoda

Biro za sertifikaciju

 • Oprema koja se koristi u potencijalno eksplozivnoj sredini;

 

Imenovano telo

Biro za sertifikacijuCentar za protiveksplozivnu zaštitu, Centar za motore i vozila 

Institut "Vinča" je imenovan kao TELO ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI od strane Ministarstva privrede i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrkture  za sledeće proizvode i tehničke propise:

 • Električne opreme, u skladu sa zahtevima Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona (Sl.glasnik RS, broj 25/2016), na osnovu Rešenja Ministarstva privrede (broj 119-01-475/2017-07 od 03.05.2018.godine);
 • Opreme i zaštitnih sistema namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, u skladu sa zahtevima Pravilnika o opremi i zaštitnim sistemima namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (Sl. glasnik RS, broj 10/2017), na osnovu Rešenja Ministarstva privrede (broj 119-01-475-1/2017-07 od 03.05.2018.godine);
 • Cisterne za transport opasnog tereta u skladu sa zahtevima Pravilnika o pokretnoj opremi pod pritiskom (''Sl. glasnik RS'', br. 30/14), na osnovu Rešenja br. 34-00-0201/2015-01 od 01.10.2015;
 • Vozila za transport određenog opasnog tereta u skladu sa zahtevima Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava telo koje se imenuje za ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport određenog opasnog tereta u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 87/14), na osnovu Rešenja br. 119-01-0063/2014-01 од 26.11.2014;
 • Cisterne za transport opasnog tereta u skladu sa zahtevima Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje i oduzimanje imenovanja za ocenjivanje usaglašenosti cisterne za transport opasnog tereta i o načinu pregleda i obeležavanja posuda kola cisterne koje se koriste za transport opasnog tereta u železničkom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 101/14), na osnovu Rešenja br. 119-01-0089/2015-01 од 21.09.2015.
 • Ocenjivanje usaglašenosti cisterne za transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje i oduzimanje imenovanja telu za ocenjivanje usaglašenosti cisterne za transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju, "Službeni glasnik RS", br. 95/2015. od 20.11.2015, na osnovu rešenja br. 119-01-00017/2016-01 od 28.03.2016.

Institut "Vinča" kao Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti ima identifikacioni broj “И 003”. 

 

Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku 030 - Licence:

 • Licenca za obavljanje radijacione delatnosti i to za korišćenje zatvorenih izvora zračenja u industriji za potrebe industrijske sterilizacije. Br: 532-0 I -0095 4/2017 -02. Agencija za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nukelarnu sigurnost Srbije, Republika Srbija.
 • Licenca za obavljanje radijacione delatnosti umerenog rizika. Br : 532 -0 I - 4 63 I 2020 -03 od 31.07.2020. Direktorat za rajiacionu u nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije.

Uverenja saradnika:

 • za obuku za rad sa zatvorenim izvorima i osposobljavanje za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja u naučnoistraživačkoj oblasti.
 • za rad sa zatvorenim izvorima i osposobljavanje za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja         
 • za rad sa zatvorenim izvorima i osposobljavanje za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja pri sterilizaciji industrijskih i medicinskih proizvoda u naučnoistraživačkoj oblasti      
 • za rad sa zatvorenim izvorima i osposobljavanje za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja pri sterilizaciji industrijskih i medicinskih proizvoda

 

Laboratorija za radioizotope poseduje sledeće licence i dozvole:

Licence za obavljanje radijacione delatnosti:

 • Licenca za obavljanje radijacione delatnosti: proizvodnja i rad sa otvorenim izvorima zračenja (klase I, II i III) i zatvorenim izvorima zračenja, broj: 532-01-00351/2017-02 od 19.06.2017. koja traje do 18.6.2022. Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije odobrilo je Institutu za nuklearne nauke "Vinča", Laboratoriji za radioizotope rad sa 28 različitih radioizotopa po Rešenju broj 532-01-00351/2017-02/1 od 19.06.2017. koja traje do 18.6.2022.
 • Rešenje-Licenca za obavljanje radijacione delatnosti sa izvorima jonizujućih zračenja: Promet – nabavka, prodaja, uvoz, izvoz i tranzit generatora jonuzujućih zračenja i radiaktivnog materijala sa skaldištenjem, broj: 532-01-00350/2017-02 od 23.06.2017. koja traje do 22.6.2022.
 • Licenca za obavljanje radijacione delatnosti niskog rizika: trasnport opasne robe klase 7 ADR/RID/AAND (radioaktivne materije) - broj: 532-01-253/2019-03 od 10.04.2019.
 • Svi saradnici Laboratorije za radioizotope imaju Licence za rad sa otvorenim i zatvorenim izvorima i osposobljavanje za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja pri radu sa radioaktivnim materijalima koje dobijaju pri započinjanju rada, a poslednje Uverenje je od 21.03.2017. godine sa rokom važenja 5 godina.

 

Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine Instituta za nukelarne nauke „Vinča“ poseduje sledeće licence:

Licenca za obavljanje radijacione delatnosti sa izvorima jonizujućeg zračenja. Br: 532-0 I -00659 /2017 -02 sa rokom važenja do 2.10.2020. godine.

Laboratorija za termotehniku i energetiku, Instituta za nukelarne nauke „Vinča“ poseduje sledeće licence:

 • Licenca za odgovornog projektanta za energetsku efikasnost zgrada – dr Valentina Turanjanin, Br. 381 0269 12
 • Licenca za odgovornog projektanta za energetsku efikasnost zgrada – dr Biljana Vučićević, Br. 381 1560 16
 • Licenca za odgovornog projektanta za energetsku efikasnost zgrada – dr Žana Stevanović, Br.381 0463 13

 

Laboratorija za fiziku, Instituta za nukelarne nauke „Vinča“ poseduje sledeće licence:

Licenca za obavljanje radijacione delatnosti umerenog rizika Br. 532-01-286/2019-03

 

Centar za permanentno obrazovanje, Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ poseduje sledeće licence:

Licenca za obavljanje radijacione delatnosti umerenog rizika Br. 532 -0 I - 4 63 I 2020 -03, Direktorat za rajiacionu u nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije.

 

Ispitivanja čvrstih goriva, vazduha (otpadni gas) i termotehnička ispitivanja kotlova

Ispitna laboratorija Instituta za nuklearne nauke „Vinča“, Laboratorija za termotehniku i energetiku – „ITE“ je akreditovana (link na sertifikat) za metode date obimom akreditacije (link na obim), a koje se u skraćenom obliku mogu predstaviti:


Skraćeni opseg

 

Kontakt

- fizička i hemijska ispitivanja čvrstih goriva (ugalj i koks; čvrsta biogoriva; pepeo uglja, čvrsta mineralna goriva)/

 physical and chemical testing of solid fuels (coal and coke, solid biofuels, coal ash, solid mineral fuels);

     

Ana Marinković

aradojevic@vinca.rs

- fizička i hemijska ispitivanja vazduha (otpadni gas)/

 physical and chemical testing of air (waste gases);

 

Milić Erić

milic@vinca.rs

- termotehnička ispitivanja kotlova sa vodogrejnim cevima i pomoćna oprema/ 

complex thermotechnical tests of water-tube boilers and auxiliary installations.

 

Dejan Cvetinović

deki@vinca.rs

 


Detaljnije o obimu akreditacije možete se informisati na web portalu Akreditacionog tela Srbije, na sledećem linku:

http://www.registar.ats.rs/predmet/294/

 

Ispitivanja čvrstih goriva, vazduha (otpadni gas) i termotehnička ispitivanja kotlova

U slučaju prigovora/žalbe od strane korisnika ispitivanja molimo vas da postupite shodno procedure QP.2.140.15 Rešavanje prigovora korisnika

Unapred hvala,

Milica Mladenović