O centru

Centar za konverziju svetlosne energije osnovan je 2021. godine u okviru Laboratorije za radijacionu hemiju i fiziku, kao deo Instituta za nuklearne nauke Vinča – Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu. Centar izuzetnih vrednosti Converse je specijalizovan centar za nauku, tehnologiju, istraživanje i razvoj. Saradnici centra imaju više od dve decenije iskustva u naučnoj komunikaciji na međunarodnom nivou. Delatnost Centra za konverziju svetlosne energije se zasniva na izučavanju materijala koji poseduju visoku apsorptivnost elektromagnetnog zračenja u željenom delu spektra i visoku efikasnost konverzije svetlosne energije u druge vidove energije. Naučnoistraživački rad u Centru se odvija prevashodno u dva pravca, na ispitivanju materijala koji konvertuju svetlosnu energiju u svetlosnu (svetlosni transformatori) i svetlosnu energiju u hemijsku.

https://converse-civ.org/