Od ukidanja nuklearnog programa 1968. godine Institut „Vinča“ je, zbog racionalizacije delovanja, podeljen na manje istraživačke celine, nazvane laboratorije. Prema Statutu, laboratorije i centri su organizacione celine Instituta.

Upravni odbor

Članovi upravnog odbora Instituta za nuklearne nauke "Vinča" su :

prof. dr Milan Martić, predsednik,
dr Milena Marinović Cincović, zamenik predsednika,
akad. Marko Anđelković, član,
prof. dr Ratko Ristić, član,
prof. dr Ivan Gržetić, član,
dr Esma Isenović, član,
dr Predrag Popović, član

 

Kabinet direktora

Članovi Kabineta Instituta za nuklearne nauke "Vinča" su:

Prof. dr Snežana Pajović, vršilac dužnosti direktora instituta

Dr Goran Živković, pomoćnik direktora za tehnološki razvoj u oblasti tehnološkog razvoja
Dr Srđan Petrović, pomoćnik direktora u oblasti nuklearnih i akceleratorskih nauka i tehnologija

 

Naučno veće

Predsedništvo

dr Marija Janković, viši naučni saradnik, predsednik
dr Nikola Novaković, viši naučni saradnik, zamenik predsednika
dr Milan Obradović, viši naučni saradnik, sekretar

Kontakt

Tehnički sekretarijat 011 - 3408 022 (lok. 1022), sekretar.nv@vin.bg.ac.rs

 

Radna tela

Komisija za praćenje liste kompetentnosti,
Komisija za izbor u zvanja,
Komisija za obrazovnu delatnost,
Komisija za normativnu delatnost,
Komisija za naučnu tribinu,
Komisija za pronalaske i tehnička rešenja,
Komisija za nagrade i priznanja,
Izdavački savet,
Savet korisnika biblioteke,
Komisija za međunarodnu saradnju,
Komisija za popularizaciju naučnog rada Instituta.