Laboratorija za radioizotope Instituta Vinča je jedinstvena i savremena naučna laboratorija u regionu, za razvoj, proizvodnju i kontrolu kvaliteta radioaktivnih lekova-radiofarmaceutika. Registrovana je od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije za proizvodnju radiofarmaceutika u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom (Good Manufacturing Practice- GMP proizvodnja), a lekovi su registrovani u skladu sa EU regulativama u Agenciji za lekove Republike Srbije. Vinčini radiofarmaceutici su rezultat multidisciplinarnog istraživanja i od neprocenjive su vrednosti za više hiljada pacijenata godišnje koji ih prime pri različitim dijagnostičkim i terapijskim procedurama u svim kliničkim centrima u Srbiji i Republici Srpskoj.

radiofarmaceutici 1 1Specifičnost i kvalitet Vinčinih radiofarmaceutika je personalizovana terapija odnosno strogo individualni pristup svakom pacijentu, jer se za svakog pacijenta na osnovu njegovog stanja, vrste i toka bolesti određuje i priprema odgovarajuća doza radiofarmaceutika.

Vinčin Univerzalni 99Mo/99mTc-generator za dobijanje radionuklida tehnecijuma-99m, koji u obliku kompleksa sa različitim jedinjenjima omogućava senzitivnu i specifičnu dijagnostiku i predikciju toka velikog broja bolesti, uključujući i najčešće, maligne i infarkt miokarda, slavi 40 godina uspešne kliničke primene. Terapijski radiofarmaceutici, kapsule radioaktivnog 131I, nezamenljive su u terapiji hipertireoza i karcinoma štitaste žlezde, kao i 177Lu- obeleženi peptidi koji se koriste u terapiji neuroendokrinih tumora.

Laboratorija za radioizotope igra značajnu ulogu i u industriji jer vrši zamenu radioaktivnih izvora u uređajima koji se koriste za ispitivanje unutrašnjih defekata u metalima, uređajima za merenje nivoa eksplozivnih tečnosti i tečnosti pod visokim pritiskom u hemijskim reaktorima, i uređajima za radioterapiju u medicinskim ustanovama, i time omogućava korisnicima osim značajne uštede, neograničeno korišćenje uređaja, kao i bezbedan rad u skladu sa njihovim potrebama.

Laboratorija za radioizotope jedina u Republici Srbiji poseduje licence za radijacione delatnosti visokog rizika za Proizvodnju radiofarmaceutika za primenu u medicini, Proizvodnju, prepakivanje i recikliranje zatvorenih izvora zračenja koji se primenjuju u industriji, kao i naučno-istraživačku delatnost sa otvorenim i zatvorenim izvorima zračenja.

Proizvodi Laboratorije za radioizotope za primenu u dijagnostici i terapiji

Radioaktivni lekovi-Radiofarmaceutici

 • 131I kapsule za terapiju
 • 99Mo/99mTc Generator

Radiofarmaceutski kitovi za pripremanje 99mTc radiofarmaceutika:

 • 99mTc-DPD
 • 99mTc-MIBI (sestamibi)
 • 99mTc(III)-DMSA (sukcimer)
 • 99mTc(V)-DMSA
 • 99mTc-DTPA (pentetate)
 • 99mTc-MAA (agregat HSA)
 • 99mTc-Sn-colloid (kalaj koloid)
 • 99mTc- antimon-sulfid koloid
 • 99mTc-PYP (pirofosfat)
 • 99mTc-EHIDA
 • 99mTc-ciprofloksacin
radiofarmaceutici 1 2

Usluge Laboratorije za radioizotope u medicini i industriji

 • Uslužno radioobeležavanje različitih jedinjenja radioizotopima za pretklinička i klinička ispitivanja;
 • Zamena zatvorenih radioaktivnih izvora u uređajima koji se primenjuju u industriji i medicini
  • izvora 60Co koji se koristi u terapijske svrhe u medicinskim ustanovama (radioterapija, brahiterapija) kao i servisiranje brahiterapijskih uređaja,
  • izvora 192Ir i 75Se u radiografskim uređajima za potrebe industrijske radiografije,
  • izvora 137Cs i 60Co za potrebe kontrole procesa u industrijskim postrojenjima,
  • izvora 241Am i 85Kr za potrebe industrije papira, poliestarskih folija, metalanih folija, traka i limova,
  • neutronskih izvora 241Am-Be za potrebe geofizičkih karotažnih ispitivanja, kao i
  • demontažu radioaktivnih izvora 60Co i 152,154Eu iz radioaktivnih gromobrana,
  • transport radioaktivnih izvora na teritoriji Republike Srbije u skladu sa ADR propisima.

Kontakt podaci laboratorije

Naziv organizacione jedinice: Laboratorija za radioizotope
Broj OJ: 070
Rukovodilac OJ: dr Sanja Vranješ-Đurić, naučni savetnik
e-mail: l.070@vinca.rs
Telefon: 011 6308436
Website OJ: www.radioizotopi.rs