• Broj organizacione jedinice: 070
  • telefon: +381 11 6308 436
    e-mail:l.070@vinca.rs
    rukovodilac laboratorije: dr Sanja Vranješ - Đurić
    website laboratorije: www.radioizotopi.rs

o-lab70O laboratoriji

Laboratorija za radioizotope je jedinstven centar za razvoj, proizvodnju i kontrolu kvaliteta radiofarmaceutika

Multidisciplinarna naučnoistraživačka delatnost Laboratorije za radioizotope se odvija u oblasti hemije, farmacije, medicine i bazira se na razvoju novih jedinjenja obeleženih različitim radionuklidima za primenu u dijagnostici i terapiji.

Istovremenom primenom više metoda, pokušava se prevazići problem niske osetljivosti i specifičnosti dijagnostičkih, i nedovoljne efikasnosti terapijskih, rutinski korišćenih metoda u medicini.

U tom cilju u Laboratoriji za radioizotope dizajnirane su, sintetisane i okarakterisane multifunkcionalne magnetne nanočestice obeležene sledećim radionuklidima:

- gama emiterom (99mTc) za primenu u SPECT/MRI dijagnostici,
- pozitronskim emiterima 64Cu i 68Ga za PET/MRI i
- beta emiterima visokih energija 90Y, 177Lu i 131 I za primenu u kombinovanoj hipertermija-radionuklidnoj terapiji, uz mogućnost praćenja efekata          terapije putem MRI.

Efikasnost radiodijagnostičke procedure i efekat radionuklidne terapije zavise od brojnih faktora: osobina magnetnih nanočestica (veličine, površine, magnetnih osobina), osobina radionuklida (energije, dometa u tkivu, vremena poluraspada), stabilnosti radionuklidom obeleženih magnetnih nanočestica, spoljnih faktora (spoljašnje magnetno polje), dok izbor odgovarajućeg radionuklida zavisi od vrste same medicinske procedure, mesta lokalizacije, veličine i prirode tretiranog tumora.

U Laboratoriji za radioizotope su razvijene metode sinteze magnetnih nanočestica obloženih biokompatibilnim materijalima (citrati, PEG, HSA, fosfati), optimizovani su uslovi obeležavanja odgovarajućim radionuklidima, ispitane su njihove fizičko-hemijske i biološke osobine i terapijski efekat na različitim vrstama tumora u eksperimentalnim životinjama.

Radiotraserskom metodom su određeni: in vitro i in vivo stabilnost, kao i farmakokinetički parametri radioobeleženih magnetnih nanočestica za njihovu potencijalnu primenu u terapiji malignih tumora.

Primena radiotraserskih metoda za različita ispitivanja

Istraživači Laboratorije za radioizotope imaju saradnju sa velikim brojem Instituta i Fakulteta u zemlji i inostranstvu. Radiotraserske metode, kao veoma specifične i senzitivne, posebno se koriste za  ispitivanje novih materijala i farmakokinetike novih lekova. Ovom metodom je ispitana biodistribucija različitih nanočestica, mikrosfera i organskih jedinjenja. Radioimunološke tehnike su dovoljno osetljive i za određivanje niskih koncentracija hormona (tiroidnih, steroidnih, itd.) kod životinja (saradnja na projektima Veterinarskog fakulteta).

TRANSFER TEHNOLOGIJA,
MEDICINA070

PROIZVODNJA RADIOFARMACEUTIKA ZA PRIMENU U MEDICINI-ZA DIJAGNOSTIKU I TERAPIJU
Laboratorija za radioizotope je tokom dugogodišnjeg naučnoistraživačkog rada i u saradnji sa nuklearno-medicinskim centrima u zemlji i inostranstvu, razvila veći broj radiofarmaceutika koji se primenjuju u dijagnostici i terapiji. Danas je Laboratorija za radioizotope jedinstven centar na Balkanu, registrovan od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije, za proizvodnju radiofarmaceutika u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom (GMP proizvodnja), a lekovi su registrovani u skldu sa EU regulativama u Agenciji za lekove Republike Srbije. Više hiljada pacijenata godišnje u primi Vinčine radiofarmaceutike u različitim dijagnostičkim i terapijskim procedurama.

DIJAGNOSTIKA

99Mo/99mTc generator
Laboratorija za radioizotope više od 40 godina proizvodi radionuklidni Univerzalni 99Mo/99mTc generator za dobijanje  99mTc u obliku natrijum-pertehnetata koji je registrovan lek u Agenciji za lekove. Natrijum-pertehnetat se primenjuje u dijagnostici, za scintigrafiju štitaste žlezde, mozga, pljuvačnih žlezda, gastrointestinalnog trakta, dok se u obliku jedinjenja obeleženih 99mTc koristi za scintigrafiju različitih organa i tkiva, a najčešće u dijagnostici malignih bolesti i infarkta miokarda. 99Mo/99mTc generator koriste svi nuklearnomedicinski centri u zemlji: Klinički centar Srbije, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma Čigota, Centar za nuklearnu medicinu KC Niš, Institut za onkologiju Vojvodine Sremska Kamenica, Klinički centar Vojvodine Novi Sad, Vojnomedicinska akademija, Klinički centar Kragujevac, Zdravstveni centar Ćuprija, Zdravstveni centar Lazarevac.

TERAPIJA

Natrijum jodid-131I kapsule za terapiju
Osim radiofarmaceutika za dijagnostiku, u Laboratoriji za radioizotope se proizvode i terapijski radiofarmaceutici. Natrijum jodid-131I kapsule, registrovane kao lek za oralnu primenu u Agenciji  za lekove, se primenjuju u terapiji hipertireoza i karcinoma štitaste žlezde u vodećim centrima za terapiju oboljenja štitaste žlezde u našoj zemlji: Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, Specijalnoj bolnici za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor", Centru za nuklearnu medicinu KC Niš i dr.

INDUSTRIJA

ZATVORENI IZVORI ZRAČENJA
Laboratorija za radioizotope vrši zamenu zatvorenih radioaktivnih izvora zračenja u različitim vrstama uređaja:

- izvora 60Co koji se koristi u terapijske svrhe u medicinskim ustanovama (radioterapija, brahiterapija) kao i servisiranje brahiterapijskih uređaja,
- izvora 192Ir i 75Se u radiografskim uređajima za potrebe industrijske radiografije,
- izvora 137Cs i60Co za potrebe kontrole procesa u industrijskim postrojenjima,
- izvora 241Am i 85Kr za potrebe industrije papira, poliestarskih folija,  metalanih folija, traka i limova, 
- neutronskih izvora 241Am-Be za potrebe geofizičkih karotažnih ispitivanja, kao i
- demontažu radioaktivnih izvora 60Co i 152,154Eu iz radioaktivnih gromobrana,
- transport radioaktivnih izvora na teritoriji Republike Srbije u skladu sa ADR propisima