o cpoO centru

Centar za permanentno obrazovanje (CPO) Instituta za nuklearne nauke „Vinča” je i danas posle 60 godina uspešnog rada jedinstvena obrazovna institucija čija je osnovna delatnost dopunsko obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka multidisciplinarnih profila u sistemu permanentnog obrazovanja.

Tokom godina Centar se menjao i prilagođavao potrebama korisnika usluga.
Spektar kurseva i seminara se širio u različitim oblastima primene.

U skladu sa tim Centar za permanentno obrazovanje Instituta „Vinča“ je uspostavio sistem menadžmenta kvalitetom  i efektivno ga primenjuje u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015

 

Kursevi koji se održavaju u Centru

Primena jonizujućih zračenja u različitim oblastima primene: medicina, veterina, industrija, poljoprivreda, naučno-istraživačka oblast, po ovlašćenju Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, rešenjem br. O6-1/2017

  • dopunsko obučavanje za rad sa otvorenim i zatvorenim izvorima jonizujućih zračenja i uređajima koji proizvode jonizujuća zračenja
  • osposobljavanje lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja

Ispitivanje materijala metodama bez razaranja

  • radiografska ispitivanja materijala (nivo 1 i 2)
  • ispitivanje materijala magnetskim česticama (nivo 1 i 2)
  • vizuelna ispitivanja materijala (nivo 1 i 2)

Kursevi iz protiveksplozivne zaštite

  • protiveksplozivna zaštita električnih i neelektričnih uređaja i instalacija u industriji
  • specijalistički kursevi iz protiveksplozivne zaštite

Za sve kurseve organizuju se i periodične obnove i dopune znanja.


Zajedničko za sve kurseve u Centru je visoki kvalitet obuke i osposobljavanja. Iza toga stoje saradnici Centra i predavači, istaknuti stručnjaci iz datih oblasti, koji nesebično i sa puno entuzijazma prenose slušaocima svoja iskustva i najnovija saznanja. Za svaki kurs je obezbeđena i aktuelna literatura koja prati nastavne oblasti definisane programom kursa.

Pored velikog broja uspešno organizovanih kurseva, Centar ima i bogatu izdavačku delatnost u oblasti protiveksplozivne zaštite. Do sada je izdato devet knjiga koje se koriste kao literatura na kursevima iz protiveksplozivne zaštite.

Centar za Permanentno Obrazovanje ima za cilj unapređenje kvaliteta pruženih usluga i nastoji da konstantno radi na njihovom poboljšanju kroz bolju realizaciju kurseva, kvaliteta pruženih usluga predavača, a u skladu sa Zakonskom regulativom u oblasti zaštite od jonizujućih zračenja, nedestruktivnih metoda i protiveksplozivne zaštite.