Награда Задужбине Ђоке Влајковића за младе научне раднике Универзитета у Београд додељена је Др Александру Милићевићу, научном сараднику, Института за нуклеарне науке „Винча“ - Института од националног значаја за Републику Србије

Награду Задужбине Ђоке Влајковића у 2020. години, за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду, добило је девет кандидата, као први аутори награђених публикација. Поред сарадника из нашег Института, награда је додељена и колегама са Фармацеутског факултета, Универзитета у Београду; Института Михајло Пупин; Технолошко-метарлушког факултета, Универзитета у Београду и Института за хемију, технологију и металургију.

sl1

Ректорат Унуверзитета у Београду. Добитници награде Задужбине Ђоке Влајковића за најбољи научни рад младих истраживача у 2020. години.

sl2

sl3

Др Александару Милићевићу, научном сараднику, Института за нуклеарне науке „Винча“-Институт од националног значаја за Републику Србије, додељена је награда Задужбине Ђоке Влајковића за научно-истраживачки рад и публиковање резултата у међународнм часопису изузетних вредности (М21а), ИФ=8,848 у 2020. години.

sl4

Абстракт награђене научне публикације из Института за нуклеарне науке „Винча“ - Института од националног значаја за Републику Србију

Applied Energy, Volume 260, 2020, Article 114206

MATHEMATICAL MODELLING AND OPTIMISATION OF LIGNITE AND WHEAT STRAW CO-COMBUSTION IN 350 MWe BOILER FURNACE

Milićević Aleksandar a, Belošević Srdjan a, Crnomarković Nenad a,

Tomanović Ivan a, Tucaković Dragan b

a Department of Thermal Engineering and Energy, „VINČA” Institute of Nuclear Sciences - National Institute of thе Republic of Serbia, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

b University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia

The lignite-fired boiler furnace is selected for numerical simulations, performed by means of in-house developed CFD code, to deepen understanding of complex processes during direct co-firing with wheat straw. The computer code is significantly upgraded and the fuel devolatilisation model improved to accommodate for simulation of fuels particle reactions and interactions with gas phase, and to allow analysis of particle behavior inside the furnace. The parametric analysis examined the influence of the biomass thermal share, feeding into the furnace and distribution over the burners, as well as the size and shape of biomass particles, on the combustion process. Results of the research could support implementation of biomass co-firing technology in power plants, to increase energy efficiency and mitigate environmental pollutants.

 

МАТЕМАТИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ И ОПТИМИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА КОСАГОРЕВАЊА ЛИГНИТА И ПШЕНИЧНЕ СЛАМЕ У ЛОЖИШТУ КОТЛА СНАГЕ 350 MWе

Милићевић Александар a, Белошевић Срђан a, Црномарковић Ненад a,

Томановић Иван a, Туцаковић Драган б

a Лабораторија за термотехнику и енергетику, Институт за нуклеарне науке „ВИНЧА” - Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду, Србија

б Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, Србија

У циљу бољег разумевања сложених процеса који се одигравају током директног косагоревања спрашеног лигнита са биомасом у ложишту енергетског парног котла изведене су симулације применом сопственог нумеричког кода. Компјутерски код је значајно модификован и модел деволатилизације горива побољшан да би се прилагодио симулацијама хемијских реакција и интеракција дисперзне и гасне фазе и тако омогућила анализа понашања честица горива у ложишту. Параметарска анализа је обухватила утицај термалног удела биомасе, начина њеног увођења у ложиште и расподеле по горионицима, као и величине и облика честица биомасе на процес сагоревања. Резултати истраживања могу послужити као подршка увођењу технологије косагоревања у термоенергетска постројења ради унапређења енергетске и еколошке ефикасности процеса.