open

Otvorena nauka je pokret koji ima za cilj promovisanje i ostvarivanje slobodnog pristupa naučnom znanju, podacima i rezultatima naučnih istraživanja, prvenstveno onih koji se finansiraju budžetskim sredstvima. Otvorena nauka se najčešće povezuje sa otvorenim pristupom publikacijama, ali je sam pojam mnogo širi i obuhvata veći broj principa, kao što su otvoreni podaci, otvoreno recenziranje, otvorena metodologija i otvoreni kod. Iako je ideja otvorene nauke jednostavna, primena njenih principa je složen proces koji zahteva postojanje odgovarajuće tehničke infrastrukture, zakonskih regulativa i kompetencija. Principi otvorene nauke se primenjuju na celokupan proces produkcije naučnih, ali i umetničkih rezultata, od obezbeđivanja sredstava i ispunjavanja zahteva finansijera (npr. u okviru Horizont 2020 programa) do deponovanja naučnih radova, primene rezultata istraživanja u praksi i praćenja efekata naučnog rada. Principi otvorenosti imaju za cilj da nauku učine transparentnijom, vidljivijom, efikasnijom, pravednijom i demokratičnijom.

Više o  tome na:

http://www.open.ac.rs/