Nagrada "Vinčin horizont" je rezultat ideje o finansiranju multidisciplinaranih projekata koji će biti primenljivi, ali i namere da se uspostavi čvrsta veza nauke sa privredom. Promovisanjem nagrade vraća se stara slava i dodaje novi sjaj nastarijem Institutu u Republici Srbiji.

Pravo učešća

Na konkurs "Vinčin horizont" se mogu prijaviti istraživači i istraživački timovi sastavljeni od zaposlenih u Institutu “Vinča”, bez obzira na stručna, istraživačka ili naučna zvanja.

Način prijavljivanja

Prijavljivanje projekata se vrši popunjavanjem formulara koji se nalazi na sajtu Instituta.

Formular za prijavu na konkurs "Vinčin horizont"


 

14.05.2018

vincin horizont dodela nagrade

Svečana sednica je održana u petak 11. maja 2018. godine u 12 časova u Svečananoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu.

Na osnovu internog konkursa za projekte razvoja naučnih i tehnoloških potencijala Instituta za nuklearne nauke „Vinča”, „Vinčin horizont“, raspisanog 28.12.2017. (odluka br. 3949/1), Direktor Instituta za nuklearne nauke „Vinča” doneo je sledecu odluku

Projekat pod naslovom: „Implementacija nove platforme za genetičko testiranje sa multidisciplinarnim potencijalom u naučne i komercijalne svrhe, VINseq” čiji je podnosilac dr Ivan Jovanović, naučni saradnik Laboratorije za radiobiologiju i molekularnu genetiku (080), će biti finasiran u iznosu od 5.000.000,00 dinara u periodu od naredne dve godine.

Obrazloženje

Na konkurs “Vinčin horizont” je prijavljeno ukupno 19 projekata saradnika svih Laboratorija Instituta. Nakon pažljivog razmatranja svih predloženih projekta, a uzimajući u obzir glavni cilj konkursa da se novim načinom ulaganja u razvoj naučnog potenijala Instituta, prepoznaju novi i podignu postojeći resursi, Direktor Instituta je sa članovima svog kabineta i članom UO, Prof. I. Gržetićem, doneo jednoglasnu odluku da se finansira predloženi projekat VINseq, dr Ivana Jovanovića.

Projektom VINseq u Institutu za nuklearne nauke “Vinča” će se pokrenuti jedinstvena tehnologija DNK i RNK sekveciranja nove generacije, koja će otvoriti vrata novim dostignućima u genetičkim i multidisciplinarnim istraživanjima, a time i široj naučnoj afirmaciji Instituta. U isto vreme NGS (eng. Next Generation Sequencing) platforma se može efikasno primeniti i za dijagnostiku naslednih i retkih bolesti kod dece, novorođenčadi, kao i prenatalno.

Realizacija ovog projekta kroz unapređenje postojeće opreme od izuzetnog značaja, će omogućiti efikasnije interdisciplinarno povezivanje istraživačkih grupa unutar Instituta, za kojim je jasno pokazana intencija već i tokom ovog konkursa “Vinčin horizont”. Obzirom na činjenicu da za ovakvim jedinstvenim sistemom postoji potreba u zemlji i da sličan ne postoji, potpuno je realno za očekivati da pored naučne konkurentnosti, budu razvijeni i komercijalni poslovi, na osnovu primene naučnih saznanja, koji bi vodili akreditaciji metode u dijagnostičke svrhe.

 

Dr Milica Marčeta Kaninski
Direktor Instituta za nukelarne nauke “Vinča”