Institut za nuklearne nauke Vinča
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju
Osnovan 1948. godine
kao naučni centar za istraživanje najsavremenijih tema u osnovnim prirodnim naukama - fizici, hemiji i biologiji
Danas je Vinča multidisciplinarni naučni institut
koji pokriva veliki broj naučnih i tehničko-tehnoloških disciplina
Danas je u Institutu zaposleno preko 300 doktora nauka i preko 200 doktoranada
koji rade na preko stotinu nacionalnih i međunarodnih projekata kao i u međunarodnim naučnoistraživačkim kolaboracijama u kojima je Republika Srbija član
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Institut za nuklearne nauke Vinča poseduje sertifikate ISO 9001:2015 i ISO 13485:2017 kojim se potvrđuje da je uspostavljen sistem menadžmenta kvalitetom, ISO/IEC 17025:2017 sertifikate o akreditaciji pojedinih laboratorija izdate od Akreditacionog tela Srbije, kao i GMP sertifikat izdat od strane Ministarstva zdravlja.

Institut Vinča takođe poseduje dozvole prometa na veliko medicinskih sredstava i lekova, kao i proizvodnju lekova koji se upotrebljavaju u humanoj medicini, radiofarmaceutika izdate od strane Ministarstva zdravlja ili Agencije za lekove i medicinska sredstva.

Institut za nuklearne nauke Vinča poseduje i ovlašćenja koja izdaje Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost.

Redni brojNazivBrojOrganizacione jediniceDatum izdavanjaPeriod važenjaDokumenti
1 SRPS ISO 9001:2015 QMS-055 Spoljnotrgovinski promet 04.09.2021 3 godine pdfSertifikat 1
2 SRPS ISO/IEC 17025:2017 02-003 Laboratorija za termotehniku i energetiku 15.09.2023. 4 godine pdfSertifikat 2
pdfObim 2
3 SRPS ISO/IEC 17025:2017 01-264 Laboratorija za termotehniku i energetiku 03.02.2021. 4 godine pdfSertifikat 3
pdfObim 3
4 SRPS ISO/IEC 17020:2012, type A 06-017 Kontrolno telo 13.06.2023. 4 godine pdfSertifikat 4
pdfObim 4
5 SRPS ISO 9001:2015 QS-0763 Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku 27.07.2021. 3 godine pdfSertifikat 5
6 SRPS EN ISO 13485:2017 QS/M-0005 Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku 27.07.2021. 3 godine pdfSertifikat 6
7 SRPS ISO/IEC 17025:2017 02-036 Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 05.11.2022. 4 godine pdfSertifikat 7
pdfObim 7
8 SRPS ISO/IEC 17025:2017 01-327 Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 03.02.2023. 4 godine pdfSertifikat 8
pdfObim 8
9 GMP sertifikat dobre proizvođačke prakse br.60 515-04-00433/2023-11 Laboratorija za radioizotope 10.07.2023. 3 godine pdfSertifikat 9
pdfRešenje 9
Redni brojNaziv rešenjaBroj rešenjaOrganizacione jediniceDatum izdavanjaPeriod važenjaDokumenti
1 Dozvola za obavljanje prometa na veliko medicinskih sredstava 515-04-04422/2020-11 Spoljnotrgovinski promet 28.07.2020. 5 godina pdfRešenje 1
2 Dozvola za obavljanje prometa na veliko lekova 515-04-06817/2022-11 Spoljnotrgovinski promet 12.08.2022. 5 godina pdfRešenje 2
3 Dozvola za proizvodnju lekova 515-04-00432/2023-11 Laboratorija za radioizotope 28.07.2023.   pdfRešenje 3
pdfRešenje 3-2
pdfRešenje 3-3
4 Dozvola za proizvodnju radiofarmaceutskog leka: Komplet za obeležavanje MIBI sa 99mTc 515-01-00257-23-001 Laboratorija za radioizotope 17.11.2023.   pdfRešenje 4
Redni brojOvlašćenjeVrsta ovlašćenjaOrganizaciona jedinicaDatum izdavanja
1 Dekontaminacija radne i životne sredine   Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 11.01.2022.
2 Ispitivanje parametara izvora zračenja za potrebe kontrole kvaliteta mera zaštite od jonizujućeg zračenja
 • Rendgen aparat za snimanje
 • Rendgen aparat za prosvetljavanje
 • Rendgen aparat za mamografiju
 • Rendgen aparat za kompjuterizovanu tomografiju
 • Stomatološki rendgen aparati
Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 03.03.2022.
3 Izrada Izveštaja o sigurnosti i programa zaštite od jonizujućih zračenja (2021)   Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 30.12.2021.
4 Merenje radi procene nivoa izlaganja jonizujućem zračenju izloženih radnika i drugih pojedinaca i stanovništva
 • Merenje radi procene izlaganja spoljašnjim zračenjima – merenje ličnih ekvivalenata doze Hp(10) i Hp(0.07)
 • Merenje radi procene izlaganja spoljašnjim zračenjima – merenje jačine ambijentalnog ekvivalenta doze
 • Merenja radi procene unutrašnjeg izlaganja usled unošenja radionuklida u organizam
Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 09.03.2022.
5 Monitoring radioaktivnosti ili pojedina ispitivanja
 • Merenje ambijentalnog ekvivalenta doze gama zračenja u vazduhu Gamaspektrometrijsko ispitivanje sadržaja radionuklida
 • Ispitivanje ukupne alfa i ukupne beta aktivnosti
 • Ispitivanje sadržaja stroncijuma-90
 • Ispitivanje sadržaja tricijuma
 • Ispitivanje koncentracije radona
Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 04.03.2022.
6 Obučavanje i osposobljavanje izloženih radnika i lica odgovornih za sprovođenje mera radijacione sigurnosti
 • Dopunsko obučavanje za rad sa izvorima jonizujućih zračenja: primena izvora jonizujućih zračenja u medicini – konvencionalna rendgen dijagnostika, stomatologija, mamografija, invanzivne metode u rendgen dijagnostici, kompjuterizovana tomografija, nuklearna medicina, radioterapija; veterina
 • Rad sa otvorenim izvorima zračenja klase poslova I, II i III – korišćenje otvorenih izvora zračenja u industriji, istraživanju i obrazovanju
 • Korišćenje zatvorenih izvora i rendgen uređaja u industriji, istraživanju i obrazovanju
 • Rad sa mernoregulacionim izvorima u industriji
 • Promet radioaktivnog materijala
 • Osposobljavanje profesionalno izloženih lica i lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja
Centar za parmanentno obrazovanje 28.01.2022.

FEATURED

izdvajamo1
The Research Instruments
 

the list of research instruments

find more

izdvajamo2
Projects with Industry
 

Services and acreditation

find more

izdvajamo3
Science
 

The list of resarch projects

find more

vincin horizont nagrada
Call VINCA'S HORIZON
 

Programme for Research and Technological Development
"Improving the Research Potential of Vinca Institute"

find more