There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.

Institut za nuklearne nauke Vinča poseduje licence izdate od strane Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, kojima se odobrava obavljanje radijacione delatnosti.

Licence za obavljanje radijacione delatnosti:

Redni brojNaziv licenceBroj licenceOrganizacione jediniceDatum izdavanjaPeriod važenja
N1 NIR - korišćenje izvora jona/elektrona 532-01-960/2021-03/1 Laboratorija za fiziku 20.09.2022. neograničeno
N2 Servisiranje i popravljanje uređaja u kojima su ugrađeni zatvoreni izvori kategorije 4 i 5 532-01-949/2021-03/1 Laboratorija za radioizotope, Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 13.09.2022. neograničeno
N3 Analiza sadržaja materijala i predmeta - korišćenje rendgen aparata i to XRF, EDXRF i XRD 532-01-948/2021-03/1 Laboratorija za hemijsku dinamiku i permanentno obrazovanje 23.11.2022. neograničeno
N4 NIR - korišćenje rendgen aparata i to XRF, EDXRF i XRD 532-01-950/2021-03/2 Laboratorija za hemijsku dinamiku i permanentno obrazovanje, Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku, Laboratorija za teorijsku fiziku i fiziku kondenzovane materije, Laboratorija za fizičku hemiju, Laboratorija za materijale 23.11.2022. neograničeno
N5 NIR - korišćenje zatvorenih izvora zračenja kaegorije 4 i 5 532-01-41/2023-03/1 Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku, Laboratorija za teorijsku fiziku i fiziku kondenzovane materijeLaboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 01.06.2023. neograničeno
P3 Promet generatora zračenja sa skladištenjem 532-01-117/2022-03 Spoljnotrgovinski promet 03.02.2022. 3 godine
P4 Promet radioaktivnih izvora zračenja bez skladištenja 532-01-1241/2022-03 Spoljnotrgovinski promet 03.02.2022. 3 godine
T2 Transport radioaktivnog materijala 532-01-2621/2021-03 Spoljnotrgovinski promet, Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine, Laboratorija za radioizotope 31.12.2021. 3 godine
Redni brojNaziv licenceBroj licenceOrganizacione jediniceDatum izdavanjaPeriod važenja
U1 Uklanjanje radioaktivnih gromobrana 532-01-957/2021-03/3 Laboratorija za radioizotope, Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 28.06.2022. 10 godina
U2 Proizvodnja, prepakivanje i recikliranje zatvorenih izvora zračenja kategorije 4 i 5 532-01-958/2021-03/3 Laboratorija za radioizotope 27.06.2022. 10 godina
U3 Montiranje i demontiranje zatvorenih izvora zračenja u uređajima sa izvorima zračenja kategorije 4 i 5 532-01-953/2021-03/3 Laboratorija za radioizotope,Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 15.07.2022. 10 godina
U4 Kalibracija i provera instrumenata i uređaja korišćenjem rendgen-aparata 532-01-959/2021-03/3 Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 06.09.2022. 10 godina
U5 Servisiranje i popravljanje uređaja u kojima su ugrađeni zatoreni izvori zračenja kagorije 3 532-01-955/2021-03/3 Laboratorija za radioizotope,Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 21.09.2022. 10 godina
U6 NIR - korišćenje otvorenih izvora klase poslova 2 i 3 532-01-3/2023-03/1 Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku, Laboratorija za radioizotope, Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 06.06.2023. 10 godina
U7 NIR - korišćenje zatvorenih izvora kategorije 3 532-01-4/2023-03/2 Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku, Laboratorija za radioizotope 12.07.2023. 10 godina
P2 Promet radioaktivnih izvora sa skladištenjem kategorije 3, 4 i 5 532-01-1347/2022-03 Spoljnotrgovinski promet 02.03.2022. 3 godine
Redni brojNaziv licenceBroj licenceOrganizacione jediniceDatum izdavanjaPeriod važenja
V1 Proizvodnja, prepakivanje i recikliranje zatvorenih izvora zračenja kategorije 1, 2 i 3 532-01-880/2021-03/1 Laboratorija za radioizotope 17.01.2022. 5 godina
V2 Servisiranje i popravljanje uređaja u kojima su ugrađeni zatoreni izvori zračenja kagorije 1 i 2 532-01-881/2021-03/1 Laboratorija za radioizotope, Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 19.01.2022. 5 godina
V3 NIR - korišćenje zatvorenih izvora zračenja kaegorije 1 i 2 532-01-882/2021-03/5 Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku, Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 25.11.2022. 5 godina
V4 Proizvodnja radiofarmaceutika 532-01-879/2021-03/1 Laboratorija za radioizotope 14.01.2022. 5 godina
V5 Sterilizacija i konzerviranje namirnica i predmeta opšte upotrebe, medicinskog pribora, farmaceutskih sirovina i gotovih proizvoda korišćenjem zatvorenih radioaktivnih izvora kategorije 1 i 2 532-01-884/2021-03/2 Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku 07.09.2022. 5 godina
V6 Kalibracija i provera instrumenata i uređaja - korišćenje zatvorenih radioaktivnih izvora kategorije 1 i 2 532-01-885/2021-03/4 Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine 16.09.2022. 5 godina
V7 Montiranje i demontiranje zatvorenih izvora zračenja u uređajima sa izvorima zračenja kategorije 1, 2 i 3 532-01-886/2021-03/4 Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine, Laboratorija za radioizotope 23.11.2022. 5 godina
P1 Promet radioaktivnih izvora sa skladištenjem kategorije 1 i 2 532-01-963/2021-03 Spoljnotrgovinski promet 02.03.2022. 3 godine
T1 Transport radioaktivnog materijala 532-01-971/2021-03 Spoljnotrgovinski promet, Laboratorija za radioizotope 10.02.2022. 3 godine