• Description Razvoj materijala od prirodnih, ekoloških, mineralnih glina i potpuno novog sistema za odsumporavanje dima iz termoelektrana, toplana i topionica, čime se eliminišu otrovne i zagađujuće komponente koje negativno utiču na kvalitet vazduha i posledično na zdravlje ljudi. Redukcija zagađenja vazduha je naš zadatak i cilj.
  • Project Novel filler for wet scrubbers
  • Project Razgradivi, multifinkcionalni filter za uklanjanje SO2, NOx и CO iz dimnih gasova
  • Manager Sanja Milošević Govedarović, Viši naučni saradnik
There is no part or complete translation available for this page. Close this dialogue to see the original text.